יבוק

ילקוט ראובני:

ויעבר את מעבר יבוק, הוא שם נהר, הרי כתיב אחר כך ויקחם ויעבירם את הנחל, והענין יעקב ראה עצמו בצער גדול, שלא ענהו השם בהקיץ או בחלום, זיכך מחשבתו למעלה בסוד הקישור, וידוע אצלו מעולם להכניס תפלתו בשער השמים, וזהו ויעבר מעבר יב"ק... (בראשית וישלח, ועיין שם עוד)

שם של יב"ק אינו שם הוי"ה, ושם אלקים עולה יב"ק, ראשי תיבות יעננו ביום קראנו, וג' פעמים יב"ק עולה שלו הייתי ויפרפרני, וראשי תיבות יחיד קדושה ברכה, ישכון במקום קדשו, וזהו רמז ליעקב, וזהו ראשי תיבות של יבק אצל מחלוקת קרח, ברמז שם של יב"ק, ויקח קרח בן יצהר, יצהר בן קהת, אבל אות ע' של שבעים נפש שלו, לא רצה יעקב שיהיה מוזכר אצל המחלוקת, וזהו יעקב בקש על עצמו שנאמר בסודם אל תבא נפשי... (במדבר קרח)

ביעקב יש סוד יב"ק, ראשי תיבות יעננו ביום קראנו,והסוד הוא סוד עמוק מי ימצאנו, בסוד ג' שמות הוי"ה אהי"ה אדנ"י שעולים יב"ק וכו', ולכן נאמר באברהם עק"ב אשר שמע אברהם בקולי... (דברים ואתחנן)