יבנה

(ראה גם: בית-דין, בית המקדש-חורבן, רבן יוחנן בן זכאי)

ספרי:

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך - על הוראת בית דין הגדול שבירושלים חייבים מיתה, ואין חייבים מיתה על הוראת בית דין שביבנה. (שופטים קנד)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן, שמעון הפקולי הסדיר י"ח ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר... (ברכות כח ב)

הטוב והמטיב ביבנה תיקנוה. (שם מח ב)

תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו... (שם סג ב)

אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, כשהיינו עוסקין בעיבור השנה ביבנה לא היינו מפסיקין לא לקריאת שמע ולא לתפלה. (שבת יא א)

תא שמע כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון ונשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו מפני מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה... (שם לג ב)

תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שיהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים... (עירובין יג ב)

...אמר רבי אלעזר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד (שיתקעו בשבת), אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין... וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד... תנו רבנן, פעם אחת חל ראש השנה להיות בשבת, והיו כל הערים מתכנסים, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני בתירה נתקע, אמרו לו נדון... אמר להם כבר נשמעה קרן ביבנה, ואין משיבין לאחר מעשה... והא כי אתא רבי יצחק בר יוסף אמר כי מסיים שליחא דציבורא תקיעה ביבנה, לא שמע אינש קל אוניה מקל תקועיא דיחידאי... וכנגדן גלתה סנהדרין, מגמרא, מלשכת הגזית לחנות, ומחנות לירושלים, ומירושלים ליבנה, ומיבנה לאושה... (ראש השנה ל ב והלאה)

דתניא אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים ביבנה כולן צריכות להמתין שלשה חדשים... (יבמות מב ב)

האב אינו חייב במזונות בתו, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה... (כתובות מט א)

ושוב פעם אחרת היו מסובין בעלייה ביבנה, נתנה להן בת קול מן השמים, ואמרה להן, יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו זכאין לכך, ונתנו עיניהם בשמואל הקטן... (סוטה מח ב)

אמר ליה תן לי יבנה וחכמיה... (גיטין נו ב)

אמר רב יהודה אמר רב כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמע אין מושיבין בה סנהדרי... וביבנה ארבעה, רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא ושמעון התימני דן לפניהם בקרקע. (סנהדרין יז ב)

תנו רבנן אין ממיתין אותו לא בבית דין שבעירו ולא בבית דין שביבנה, אלא מעלין אותו לבית דין הגדול שבירושלים... (שם פט א)

שלשה דברים אמר רבי ישמעאל לפני חכמים בכרם ביבנה... (עדיות ב ד)

וזו שאלה נשאלה לפני חכמים בכרם ביבנה, בכור לכמה נאכל... היה שם תלמיד אחד שבא לבית המדרש לפני חכמים תחלה ורבי יוסי הגלילי שמו... (זבחים נז א)

תלמוד ירושלמי:

תנינן, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריא לפני חכמים בכרם ביבנה, וכי כרם היה שם, אלא אלו תלמידי חכמים שהיו עשוין שורות שורות ככרם... (ברכות לג א)

תני, יצאתה בת קול ואמרה אילו ואילו דברי אלקים חיים הם, אבל הלכה כבית הלל לעולם, באיכן יצאת בת קול, רב ביבי בשם רבי יוחנן אמר ביבנה יצאת בת קול. (יבמות ט א)

...זה הלך ליבנה ג' מועדות, ובמועד שלישי הכשירו לו הוראת שעה. (פרה ז ו)

אבות דרבי נתן:

...אמר לו (רבן יוחנן בן זכאי לאספסינוס), איני מבקש ממך אלא יבנה, אלך ואשנה בה לתלמידי ואקבע בה תפלה, ואעשה בה כל מצוות האמורות בתורה, אמר לו לך, וכל מה שאתה רוצה לעשות עשה... (פרק ד ד)

מדרש רבה:

...ולאן אתון אזלין, למזבן חטים מן אוצריא דיבני... (בראשית פרשה עו ז)

חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, כל זמן שהיה קיים היו יושבין לפניו, כשנפטר הלכו ליבנה, והלך רבי אלעזר בן ערך אצל אשתו לאמאוס... (קהלת ז טו)