יבש גלעד

 

...והנה לא בא איש על המחנה מיביש גלעד אל הקהל... וישלחו שם העדה שנים עשר אלף איש מבני החיל, ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב והנשים והטף... וימצאו מיושבי יביש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעה איש למשכב זכר, ויביאו אותם אל המחנה שילה אשר בארץ כנען... וישב בנימין בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד, ולא מצאו להם כן... (שופטים כא ח והלאה)

ויעל נחש העמוני ויחן על יביש גלעד, ויאמרו כל אנשי יביש אל נחש כרת לנו ברית ונעבדך. ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרות לכם בנקור לכם כל עין ימין, ושמתיה חרפה על כל ישראל. (שמואל א יא א)

וישמעו אליו יושבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול. ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גויות בניו מחומת בן שן, ויבאו יבישה וישרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים. (שם לא יא)

וישלח דוד מלאכים אל אנשי יביש גלעד ויאמר אליהם ברוכים אתם לה' אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם עם שאול ותקברו אותו... (שמואל ב ב ה)

תלמוד בבלי:

כיוצא בדבר אתה אומר, וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעו איש, מנא ידעי, אמר רב כהנא הושיבום על פי חבית של יין, בעולה ריחה נודף, בתולה אין ריחה נודף... (יבמות ס ב)

פרקי דרבי אליעזר:

אנשי יבש גלעד היו גומלים חסד עם שאול ועם בניו בצום ובכי ומספד, אמר להם הקב"ה, אני אתן את שכרכם לעתיד לבא, כשאני עתיד לקבץ את ישראל מארבע פנות העולם, ראשון הוא מקבץ חצי שבט מנשה...

גמילות חסד לאבלים אנו למדים מאנשי יבש גלעד, כשנהרג שאול ובניו אמרו אנשי יבש גלעד, האיש שהצילנו מחרפת בני עמון אין אנו חייבין לגמול לו חסד, ועמדו כל הגבורים שלהם והלכו להם כל הלילה לחומת בין שן, ויקחו את גופת שאול וגו'... (פרק יז)

רמב"ן:

...ומצינו אנשי יבש גלעד שעברו על שבועת הקהל ולא באו אל המצפה, וכתיב וישלחו שם העדה שנים עשר אלף איש לכו והכיתם את יושבי גלעד לפי חרב, ואין הסברא נותנת שעשו כל העדה רעה כזאת להמית אנשים רבים מישראל שאינם חייבים מיתה, ופנחס היה שם ועל פיו נעשה כל הענין ההוא, ועוד מצאתי באגדה בילמדנו, תניא רבי עקיבא אומר החרם הוא השבועה והשבועה הוא החרם, אנשי יבש עברו על החרם ונתחייבו מיתה, ולכך אני אומר כי מן הכתוב הזה יצא להם הדין הזה, שכל מלך בישראל או סנהדרי גדולה במעמד כל ישראל שיש להם רשות במשפטם, אם יחרימו על עיר להלחם עליה, וכן אם יחרימו על דבר, העובר עליו חייב מיתה, והוא חיובן של אנשי יבש גלעד... (ויקרא כז כט)

רד"ק:

ויצומו שבעת ימים - זכר לז' ימים שנתן להם נחש העמוני זמן, ובהן נושעו על ידי שאול, ולפיכך נתעסקו בו אנשי יבש גלעד. (שמואל א לא יג)

עקדה:

...ומה שלא התירו חרם יבש גלעד וחרם בנימין הוא, כי היה במעל גדול שקבלו כל ישראל עליהם, או לפי שקבלו החרם במעמד כולם, והיו צריכים מנין אחר להתירו, ובינתים נפלו רבים, ולא היה מלך או נשיא שיתיר על דעת כולם... (ויקרא כז א)