ידותון

תלמוד בבלי:

דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים... ועל ידי ידותון... (בבא בתרא יד ב)

סדר עולם:

...אסף והימן וידותון נתנבאו בימי דוד... (פרק כ)

תרגום יונתן:

לידותון - על משמרת בית המקדש על פי ידותון... (תהלים לט א)

רש"י:

לידותון - אחד מהמשוררים, וגם כלי שיר, ובמדרש, על דתות ודינים וגזירות הנגזרות על ישראל. (שם)

אבן עזרא:

לידותון - חברו, או אחר חברו עליו ורחוק שהוא כלי שיר. (שם סב א)

רד"ק:

לידותון - דוד חברו, ונתנו לידותון המשורר. (שם לט א)

רש"ר הירש:

לידותון - לגמרא הוא מהמשוררים, אך במזמור ע"ז נאמר על ידותון, זאת אומרת על התוכן, מלשון ידו עליה, וכן ברש"י, על הדתות והדינים. יש שתי צורות, ידות וידית, כמו שבית ושבות, ושניהם כלולים בקרי וכתיב, ידות על הנהגת ה' הכללית, ידית על ההנהגה הפרטית, אם כן רוצה לומר, מזמור לזה הנותן לנו כל על ידי השגחתו. (שם)