יהוא

(ראה גם: הסטוריה-בית ראשון)

 

ואת יהוא בן נמשי תמשח למלך על ישראל... (מלכים א יט טז)

ובאת שמה, וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקמותו מתוך אחיו והבאת אותו חדר בחדר. ולקחת פך השמן ויצקת על ראשו, ואמרת כה אמר ה' משחתיך למלך אל ישראל... והכית את בית אחאב אדוניך ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל עבדי ה' מיד איזבל... וימהרו ויקחו איש בגדו וישיבו מתחתיו אל גרם המעלות, ויתקעו בשופר ויאמרו מלך יהוא... ויהי כראות יהורם את יהוא ויאמר השלום יהוא, ויאמר מה השלום עד זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים... ויהוא מלא ידו בקשת ויך את יהורם בין זרועיו, ויצא החצי מלבו ויכרע ברכבו... ואחזיה מלך יהודה ראה וינס דרך בית הגן, וירדף אחריו יהוא ויאמר גם אתו הכוהו אל המרכבה...

ויבא יהוא יזרעאלה, ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה ותיטב את ראשה ותשקף בעד החלון. ויהוא בא בשער, ותאמר השלום זמרי הורג אדוניו, וישא פניו אל החלון, ויאמר מי אתי מי, וישקיפו אליו שנים שלשה סריסים. ויאמר שמטוה, וישמטוה ויז מדמה אל הקיר ואל הסוסים וירמסנה...

ויך יהוא את כל הנשארים לבית אחאב ביזרעאל וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו עד בלתי השאיר לו שריד... וילך משם וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו, ויברכהו ויאמר אליו היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך, ויאמר יהונדב יש ויש, תנה את ידך, ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה. ויאמר לכה אתי וראה בקנאתי לה', וירכיבו אותו ברכבו. ויבא שומרון ויך את כל הנשארים לאחאב בשומרון, עד השמידו כדבר ה' אשר דבר אל אליהו.

ויקבץ יהוא את כל העם ויאמר אליהם, אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. ועתה כל נביאי הבעל כל עובדיו וכל כהניו קראו אלי איש אל יפקד... ויהי בכלותו לעשות העולה ויאמר יהוא לרצים ולשלישים באו הכום איש אל יצא, ויכום לפי חרב, וישליכו הרצים והשלישים וילכו עד בית הבעל, ויוציאו את מצבות הבעל וישרפום... רק חטאי ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל לא סר יהוא מאחריהם עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן, ויאמר ה' אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל. (מלכים ב ט וי, וראה שם עוד)

ומאלקים היתה תבוסת אחזיהו לבוא אל יורם, ובבאו יצא עם יהורם אל יהוא בן נמשי אשר משחו ה' להכרית את בית אחאב. ויהי כהשפט יהוא עם בית אחאב, וימצא את שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם, ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשומרון, ויביאהו אל יהוא וימיתהו ויקברהו כי אמר בן יהושפט הוא, אשר דרש את ה' בכל לבבו... (דברי הימים ב כב ז)

תלמוד בבלי:

...דהא יהוא צדיקא רבא הוה, שנאמר ויאמר ה' אל יהוא יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית, וכתיב ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלקי ישראל, לא סר מעל חטאת ירבעם, מאי גרמא ליה, אמר אביי ברית כרותה לשפתים, שנאמר אחאב עבד הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה. רבא אמר חותמו של אחיה השילוני ראה וטעה... (סנהדרין קב א)

תנא אף יהוא בן נמשי לא נמשח אלא מפני מחלקותו של יורם... ומשום מחלוקותו של יורם בן אחאב נמעול בשמן המשחה, כדאמר רב פפא באפרסמא דכיא... (הוריות יא ב)

...דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותם, שאול ויהוא שנמשחו מן הפך לא נמשכה מלכותם. (כריתות ו א)

ילקוט שמעוני:

תנא דבי אליהו, עשה אדם מצוה גזרו עליו טובה עד ד' דורות, כיהוא בן נמשי, שנאמר יען הטיבות לעשות הישר בעיני וגו', ואמרו עליו על יהוא בן נמשי, אדם ירא שמים היה, ולא הלך אחרי עגלי ירבעם, כיון שבא לידי גדולה קלקל במעשיו, עליו הוא אומר וישמן ישורון ויבעט. (מלכים ב ט, רלב)

תרגום יונתן:

בשגעון ינהג - בניח מדבר. (שם שם יט)

רש"י:

צדיקים אתם - בעיניכם, ומחזיקים אותי לרשע,על שהרגתי המלך, ומי הרג אלה, אלא מצות המקום היא, וההורגם צדיק. (שם י ט)

רד"ק:

חטאי ירבעם - לא הסירם כי נעשו לשם ה'. (שם שם כט)

מכתב מאליהו:

וכן מצינו ביהוא מלך ישראל, עיין בספר שמירת הלשון להחפץ חיים זצ"ל (פרק י"ז), מה שכתב בשם הסמ"ק, שיהוא צדיק גדול היה, ועל פי נביא הרג כל עובדי הבעל וכל בית אחאב, וביער עבודה זרה מישראל, אך את העגלים שהעמיד ירבעם בן נבט השאיר, כי חותמו של אחיה השילוני מצא וטעה, הרי זה לכאורה שוגג קרוב לאונס, ואף על פי כן נענש על הריגת בית אחאב כרוצח דם נקי, כאמור בהושע ופקדתי על בית יהוא את דמי יזרעאל, הרי שבשביל שגגה רחוקה כזאת נהפך לו קיום המצוה של הנביא כעבירת רציחה. וכל כך למה, משום שנכשל בעצמו באביזרייהו דעבודה זרה שלהם, לו היתה ההרחקה מעבודה זרה מציאות ממשית בתוך תוככי לבו, לא היה טועה בשום אופן שבעולם, כי הנקודה הפנימית אינה עלולה לטעות, כמו שנתבאר לעיל. (חלק ג מבט האמת ופנימיות, עמוד קלט)