יהודה   מלכות

ראה: דוד-בית, יהודה-ברכה, עשרת השבטים-יהודה.