יהודי

תלמוד בבלי:

איש יהודי, קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי, וקרי ליה ימיני, אלמא מבנימין קאתי, אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי אביו מבנימין ואמו מיהודה, ורבנן אמרי משפחות מתגרות זו בזו, משפחת יהודה אומרת אנא גרים דמתיליד מרדכי, דלא קטליה דוד לשמעי בן גרא... רבי יוחנן אמר לעולם מבנימין קאתי, ואמאי קרי ליה יהודי, על שם שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, כדכתיב איתי גוברין יהודאין וגו'. (מגילה יב ב)

ואלו יוצאות שלא בכתובה, העוברת על דת משה ויהודית... ואיזוהי דת יהודית, יוצאה וראשה פרוע, וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם, אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו... (כתובות עב א, וראה שם עוד)

אפרא הורמיז אמיה דשבור מלכא שדרא דמא לקמיה דרבא... אמרה ליה לבריה תא חזי כמה חכימי יהודאי... (נדה כ ב)

פרקי דרבי אליעזר:

איש יהודי היה בשושן, רבי שמעיה אומר וכי לא היה יהודי בשושן הבירה אלא מרדכי בלבד, אלא לפי שהיה יהודי צדיק, ובן אבות, ומזרע המלוכה, והיה עוסק בתורה כל ימיו, ובפיו לא היה נכנס מאכל אסור, לפיכך נקרא יהודי... (פרק נ)

מדרש רבה:

יהודה אתה יודוך וגו'... אמר רבי שמעון בר יוחי יהיו כל אחיך נקראין על שמך, אין אדם אומר ראובני אנא, שמעוני אנא, אלא יהודי אנא... (בראשית צח יא)

ואשתו היהודיה ילדה את ירד וגו', ואשתו היהודיה זו יוכבד, וכי משבטו של יהודה היתה, והלא משבטו של לוי היתה, ולמה נקרא שמה יהודיה, על שם שהעמידה יהודים בעולם... (ויקרא פרשה א ג)

איש יהודי, למה נקרא שמו יהודי, והלא ימיני היה, לפי שייחד שמו של הקב"ה כנגד כל באי עולם... ולפי שייחד שמו של הקב"ה נקרא יהודי, לומר יהודי יחידי... (אסתר ו)

מדרש תנחומא:

ויחד יתרו - אל תקרי ויחד אלא ויהד, שנעשה יהודי... (יתרו ז)

מדרשים:

דבר אחר איש יהודי, למה נקרא שמו יהודי, אמר ר' אסי בשעה שעשה אחשורוש את המשתה נתכנסו כל היהודים עמהם ואכלו תבשילי גוים... ומרדכי לא נכנס עמהם ולא אכל לכך נקרא איש יהודי. (מדרש על מגלת אסתר, וראה עוד לעיל בערך יהודה)

ילקוט שמעוני:

אמר יעקב, יהודה בני, גלוי וידוע לפני הקב"ה, שאתה הצלת את יוסף מן המיתה, שאלולי אתה הרגוהו שמעון ולוי, ועכשיו תזכה שיודו לך אחיך שהצלת את יוסף מן המיתה ולא נטרדו אחיך לגיהנם, אף בעולם הבא תזכה שיקראו כולם על שמך יהודים. (בראשית פרק מט, קנט)

רש"י:

איש יהודי - על שם שגלה עם גלות יהודה... (אסתר ב ה)

אבן עזרא:

איש יהודי - ממלכות יהודה. (שם)

יוסף לקח:

איש יהודי - אחר גלות י' השבטים, נקראו כל ישראל כך... (שם פ)

מגלת סתרים:

ליהודים - כך נקראים כשמוכתרים בנמוסים, רוצה, לומר בתורה ובמצוות. (שם ח טז)

שפת אמת:

ליהודים - במגלה נקראו רק יהודים, כי שם זה לעולם בישראל, ואפילו בדורות השפלים, שכופרים בעבודה זרה ומודים על האמת, וזו בחינת יהודה שנקראו בשמו, ושם זה רומז על דלות ושפלות, ומעליו כל השם, על ידי שחסה בשם ה'... (פורים תרס"ג)