יהוידע

ראה גם: דוד-בית, הסטוריה-בית ראשון)

 

ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את שרי המאות לכרי ולרצים ויבא אותם אליו בית ה', ויכרות להם ברית, וישבע אותם בבית ה', וירא אותם את בן המלך... ויתן הכהן לשרי המאות את החנית ואת השלטים אשר למלך דוד אשר בבית ה'... ויוציא את בן המלך ויתן עליו את הנזר ואת העדות וימליכו אותו וימשחהו ויכו כף ויאמרו יחי המלך... ויכרות יהוידע את הברית בין ה' ובין המלך ובין העם, להיות לעם לה', ובין המלך ובין העם... (מלכים ב יא ד והלאה)

ויקרא המלך ליהוידע הראש ויאמר לו מדוע לא דרשת על הלוים להביא מיהודה ומירושלים את משאת משה עבד ה' והקהל לישראל לאוהל העדות... וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף ויעשהו כלים לבית ה' כלי שרת והעלות וכפות וכלי זהב וכסף, ויהיו מעלים עולות בבית ה' תמיד כל ימי יהוידע. ויזקן יהוידע וישבע ימים וימת, בן מאה ושלשים שנה במותו. ויקברוהו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל ועם האלקים וביתו... (דברי הימים ב כד ו והלאה)

תלמוד בבלי:

...זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול, אשם הוא אשום אשם לה', זה הכלל, כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשמה ילקח בהן עולות, הבשר לה' והעורות לכהנים, נמצאו שני כתובין קיימין, אשם לה' ואשם לכהן, ואומר כסף אשם וכסף חטאת לא יובא בית ה' לכהנים יהיו. (שקלים יח א, וראה שם עוד)

שוחר טוב:

רבי ברכיה מייתי לה מהכא, (דברי הימים א' י"א) ויהוידע הנגיד לאהרן, וכי יהוידע נגיד לאהרן היה, אלא מלמד שאילו היה אהרן קיים, יהוידע היה גדול ממנו בדורו... (שמואל פרשה טו)

ילקוט שמעוני:

ויזקן יהוידע וישבע ימים וגו', משנולדה קללה בימי שלמה, נולד יהוידע המתקן... (מלכים ב פרק יב, רלג)