יהויקים

(ראה גם: הסטוריה בית ראשון-חטא, ירמיהו)

 

בן עשרים ואחת יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה בת פדיה מן רומה. ויעש הרע בעיני ה' ככל אשר עשו אבותיו. בימיו עלה נבוכדנאצר מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד שלש שנים, וישב וימרד בו. וישלח ה' בו את גדודי כשדים ואת גדודי ארם ואת גדודי בני עמון וישלחם ביהודה להאבידו, כאשר דבר ביד עבדיו הנביאים... (מלכים ב כג לו והלאה)

הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתן לו. האומר אבנה לי בית מדות ועליות מרווחים, וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר. התמלך כי אתה מתחרה בארז, אביך הלא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו, דן דין עני ואביון אז טוב, הלא היא הדעת אותי נאם ה'. וכי אין עיניך ולבך כי אם על בצעך, ועל דם הנקי לשפוך ועל העשק ועל המרוצה לעשות, לכן כה אמר ה' אל יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות, לא יספדו לו הוי אדון והוי הדה. קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלים... (ירמיה כב יג)

ויבאו אל המלך חצרה, ואת המגלה הפקדו בלשכת אלישמע הסופר, ויגידו באזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגלה, ויקחה מלשכת אלישמע הסופר, ויקראה יהודי באזני המלך ובאזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, ואל האח לפניו מבוערת. ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער הסופר והשלך אל האש אשר אל האח עד תם כל המגלה על האש אשר על האח. ולא פחדו ולא קרעו בגדיהם המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה... ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר ה', אתה שרפת את המגלה הזאת לאמר מדוע כתבת עליה לאמר, בא יבוא מלך בבל והשחית את הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה, לכן כה אמר ה' על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושב על כסא דוד ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה... (שם לו כ והלאה)

וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה וירושלים, ויסב את שמו יהויקים, ואת יואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה. בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ויעש הרע בעיני ה' אלוקיו. עליו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויאסרהו בנחושתים להוליכו בבלה. ומכלי בית ה' הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל. ויתר דברי יהויקים ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה... (דברי הימים ב לו ד)

ספרי:

...ואומר אל תבכו למת ואל תנודו לו בכו בכה להולך כי לא ישוב וראה את ארץ מולדתו זה יהויקים מלך יהודה, מה נאמר בו, קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלים... (עקב מג)

תלמוד בבלי:

...ספר תורה שנשרף מנלן, דכתיב ויהי כקרא יהודי שלש דלתות וארבעה ויקרעה בתער הסופר והשלך אל האש וגו', מאי שלש דלתות וארבעה, אמרו ליה ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות, אמר להו מה כתיב ביה, איכה ישבה בדד, אמר להו אנא מלכא, אמרו ליה בכה תבכה בלילה, אנא מלכא, גלתה יהודה מעוני, אנא מלכא... היו צריה לראש, אמר להו מאן אמרה, כי ה' הוגה על רוב פשעיה, מיד קדר כל אזכרות שבה ושרפן באש, והיינו דכתיב ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם, מכלל דבעו למיקרע... (מועד קטן כו א)

ואמר רבי חייא בר אבויה כתוב על גלגלתו של יהויקים זאת ועוד אחרת. זקינו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא דהות שדיא בשערי ירושלים, והוה כתוב עילויה זאת ועוד אחרת, קברה והדר נבוג, קברה והדר נבוג, אמר האי גולגלתא של יהויקים, דכתיב ביה קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלים. אמר מלכא הוא, ולאו אורח ארעא לבזויי, שקלה כרכה בשיראי, ואותיביה בסיפטא. אתאי דביתהו חזיתה נפקת אמרה להו לשיבבתהא אמרי לה האי דאיתתא קמייתא היא, דלא קא מנשי לה, שגרתא לתנורא וקלתה, כי אתא, אמר היינו דכתיב עילויה זאת ועוד אחרת. (סנהדרין פב א)

...כי אתא יהויקים, אמר קמאי לא ידעי לארגוזי, כלום אנו צריכין אלא לאורו, יש לנו זהב פרויים שאנו משתמשים בו יטול אורו, אמרו לו והלא כסף וזהב שלו הוא, שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צב-אות, אמר להם כבר נתנו לנו, שנאמר השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם. אמר ליה רבא לרבה בר מרי, מפני מה לא מנו את יהויקים, (בין אלו שאין להם חלק לעולם הבא), משום דכתיב ביה ויתר דברי יהויקים ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו, מאי והנמצא עליו, רבי יוחנן ורבי אלעזר, חד אמר שחקק שם עבודת כוכבים על אמתו, וחד אמר שחקק שם שמים על אמתו... (שם קג ב)

...גלו בשבע לכיבוש יהויקים, שהיא שמונה לנבוכדנצר, גלו בשמונה עשרה לכיבוש יהויקים, שהיא תשע עשרה לנבוכדנצר, דאמר מר שנה ראשונה כיבש נינוה, שניה עלה וכיבש יהויקים... (ערכין יב א)

...והא יהויקים דלא הוה מעלי ודריה הוה מעלי, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מאי דכתיב בראשית ממלכות יהויקים מלך יהודה, ביקש הקב"ה להחזיר את העולם לתוהו ובהו, בשביל יהויקים, כיוון שנסתכל בדורו נתיישבה דעתו... (שם יז א)

ואת יהואחז (משחו) מפני יהויקים שהיה גדול ממנו שתי שנים, ומי קשיש, והכתיב ובני יאשיה הבכור יוחנן והשני יהויקים והשלישי צדקיהו והרביעי שלום, ואמר רבי יוחנן הוא יהואחז הוא צדקיהו הוא שלום, אלא לעולם יהויקים קשיש, ואמאי קרי ליה בכור, שהוא בכור למלכות, ומי מוקמינן זוטא מקמי קשישא... ההוא ממלא מקום אבותיו הוה... (כריתות ה ב)

תלמוד ירושלמי:

המגלה פנים בתורה... תני רבי חנינה ענונוניה קמיה רבי מנא זה שהוא עובר דברי תורה בפרהסיא, כגון יהויקים בן יאשיה מלך יהודה וחבריו... (סנהדרין מט א)

סדר עולם:

בן כ"ה שנה יהויקים במלכו, וי"א שנה מלך בירושלים וגו', ונמצא יהויקים גדול מאחיו ב' שנים. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה אמר ירמיה הנביא לכל יהודה וירושלים שובו נא איש מדרכו הרעה (ירמיה כ"ה)... באותה שנה הרג יהויקים את אוריה, שנאמר ויוציאו את אוריה ממצרים ויביאהו אל המלך יהויקים, ויכהו בחרב (שם כ"ו)... שנה ראשונה עלה וכבש את יהויקים, ויהי לו יהויקים עבד ג' שנים וגו', (מלכים ב' כ"ד)... בשנת ארבע ליהויקים נתחתם גזר דינם של ישראל לגלות ועל ירושלים לשתות את כוס יין החמה. (פרק כד)

בשנת שלש למלכות יהויקים מלך יהודה בא נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים ויצר עליה, אפשר לומר כן, והלא הוא מלך בשנת ד' ליהויקים, אלא שנת ג' למרדו. מקרא אחד אומר (ירמיה נ"ב) בשנת ז', ומקרא אחד הוא אומר (מלכים ב' כ"ד) בשנת ח', שנת ח' משמלך, ושנת ז' לכיבוש יהויקים. ויתן ה' בידו וגו', ובמקום אחר הוא אומר קבורת חמור וגו' (ירמיה כ"ב), ובמקום אחר הוא אומר ויאסרהו בנחושתים וגו' (דברי הימים ב' ל"ו), אלא מלמד כיוון שאסרו מיד מת באיסוריו, והוציאו וגררו לקיים מה שנאמר סחוב והשלך וגו' (ירמיה כ"ב)... (פרק כה)

מדרש רבה:

ויהי בימי יהויקים, ומה צרה היתה שם, (ירמיה ד') ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו, משל למלך ששלח פרסטגמא שלו במדינה, מה עשו לה בני המדינה, נטלו אותה וקרעו אותה ושרפו אותה באש... כיון שראו הכל כן, התחילו הכל צווחים ווי... (בראשית פרשה מב ד)

תני בשעה שעלה נבוכדנצר לכבוש את יהויקים, עלה וישב בדפני של אנטוכיא, ירדה סנהדרי גדולה לקראתו, אמרו לו הגיע זמנו של בית זה ליחרב, אמר להם לאו, אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי, תנו אותו לי ואני אלך. אזלון ואמרין ליהויקים נבוכדנצר בעי לך, אמר להו וכך עושים דוחים נפש מפני נפש, לא כן כתיב (דברים כ"ג) לא תסגיר עבד אל אדוניו, אמרו לו לא כך עשה זקנך לשבע בן בכרי, הדא הוא דכתיב (שמואל ב' כ') הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה, כיוון שלא שמע להם, עמדו ונטלוהו ושלשלו אותו ופייליה. (שם צד ט)

...עמדו ושלשלוהו לו, וכיצד שלשלוהו, רבי אליעזר ורבי שמעון ברבי אלעזר בר נתן אמר חי שלשלו אותו, כדאמר ויתנוהו בסוגר בחחים, בחיים כתיב, רבי שמעון אומר מת שלשלו אותו לו, כדאמר למען לא ישמע קולו עוד. אמר רבי יהושע בן לוי אני מקיים דברי שניהם, חי שלשלו אותו, אלא שהיה מפונק ומת בידם, מה עשה לו נבוכדנצר, רבי יהודה אומר נטלו והחזירו בכל ערי יהודה וישב עליו בפרדימוס והרגו, וקרע את החמור והכניסוהו לתוכו, הדא הוא דכתיב קבורת חמור יקבר. רבי נחמיה אומר, נטלו והחזירו בכל ערי ישראל, והרגו, והיה מחתך ממנו כזיתים ומשליך לכלבים, הדא הוא דכתיב קבורת חמור יקבר, היכן היא קבורת חמור, לא במעי הכלב. הוא שהנביא מקנתר עליו ואומר, ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה, רבי יוחנן אמר ג' אמוראין, חד אמר שהיה לבוש כלאים, וחד אמר שמשך לו ערלה, וחד אמר שנמצאת כתובת קעקע חקוקה על בשרו, רבי יוחנן אמר על ידי שבא על אמו ועל כלתו ועל אשת אביו, דאמר רבי יוחנן כללו של דבר, בפתח שיצא בו נכנס. רבי יהושע בן לוי אמר על שהושיב בירניות בירושלים, מהו בירניות, ציירן, שהיה הורג את בעליהן ומענה את נשיהם ומכניס ממונם לטמיון, הדא הוא דכתיב וידע אלמנותיו. (ויקרא יט ו)

אבן עזרא:

בשנת שלש - לדעתי יהואחז הוא שלום, והמליך פרעה את יהויקים, בא נבוכדנצר וכבשו בתחלת שנה ד' ליהויקים, שהיא א' לנבוכדנצר, והוליכו בבלה, ועמד שם כשנה, והיה לו עבד ג' שנים, ומרד והרגו... (דניאל א א)

רד"ק:

עבד ג' שנים - מצאנו כי נבוכדנצר מלך בשנה ד' ליהויקים? אלא בסוף ג' שנים ליהויקים התנבא ירמיה שנבוכדנצר יבא, ובא בשנה ההיא, והביא את יהויקים בבלה, ככתוב בדניאל ובדברי הימים, והשיבו לירושלים, ועמד ג' שנים באמונתו למלך בבל, ומרד בו ד' שנים, ובזמן הזה באו גדודי ארם וכו', הרי י"א שנה, ובאו גדודי כשדים וסחבוהו סחוב והשלך כבירמיה... שנתן ה' בלבם להאבידו על שעשה הרע. (מלכים ב כד א)

ברעהו יעבד - אינו נותן שכר פועלי הבתים, מרוחים - לשון הרוחה, או שיכנס בהן הרוח בקיץ, ומשוח - לשון הציור. (ירמיה כב יג ויד)

מתחרה - נאחז להנאתך בבנין הארזים, לא הייתי תופס אותך בהנאתך אם היית עושה גם כן משפט וצדקה, אבל הנאתך בעושק וחמס, ויש מפרשים שיהויקים התענה תמיד על מעשיו הרעים. (שם שם טו)

בראשית - ממלכת יהויקים נאמר לו שיעשה מוסרות במלכות צדקיה ויתנם למלכים הבאים אליו לדבר על קשר נגד מלך בבל. ונאמר לו עתה, שידע יהויקים כי נבוכדנצר עתיד למלוך, ולא יבטח בפרעה. (שם כז א)

אברבנאל:

בשנה הד' - בתחלת שנה ד' למלכותו, שהיא שנה א' לנבוכדנצר, נתן ה' בידו את יהויקים, ובדניאל לא מנה השנה הד' שהתחילה, ונראה שיהויקים התחנן אל נבוכדנצר והשיבו מבבל מהדרך לירושלים, ולכן כתוב בנחושתים להוליכו בבלה, ולא הוליכו לשם, ואחר ג' שנים שוב מרד ה' שנים, ואז הגלוהו ומת. (שם כה א)

מצודת דוד:

אין עיניך - אין נחת בסיגופך, כי מחשבתך רק על חמדת ממון ולסגף עצמך לעשות שוב. אחות - קרובותיו לא יספדו, שהיו לו לאחות. (שם כב יז ויח)