יהורם   מלך יהודה

מלך יהודה.

 

ובשנת חמש ליורם בן אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. בן שלשים ושתים שנה היה במלכו ושמנה שנים מלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב היתה לו לאשה... ויעבר יורם צעירה וכל הרכב עמו, ויהי הוא קם לילה ויכה את אדום הסבב אליו ואת שרי הרכב, וינס העם לאוהליו. ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה בעת ההיא... (מלכים ב יח יז והלאה)

ולו אחים בני יהושפט... ויקם יהורם על ממלכת אביו ויתחזק ויהרג את כל אחיו בחרב, וגם משרי ישראל... גם הוא עשה במות בהרי יהודה ויזן את ישבי ירושלים וידח את יהודה. ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמר, כה אמר ה' אלקי דוד אביך תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך... וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרגת. הנה ה' נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושך. ואתה בחלים רבים במחלה מעיך עד יצאו מעיך מן החלי ימים על ימים. ויער ה' על יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על יד כושים. ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו ונשיו ולא נשאר לו בן כי אם יהואחז קטן בניו. ואחרי כל זאת נגפו ה' במעיו לחלי לאין מרפא... וימת בתחלואים רעים ולא עשו לו עמו שרפה כשרפת אבותיו... וילך בלא חמדה ויקברוהו בעיר דוד ולא בקברות המלכים. (דברי הימים כא א והלאה)

רש"י:

ויקבר עם אבותיו - בדברי הימים כתב בעיר דוד ולא בקברות אבותיו. (מלכים ב ח כג)

רד"ק:

הסובב - אדום שצרו על מחנה יהורם והניסם בלילה, ובכל זאת פשעו ומרדו בו, ולאדוני אבי הכה מלך אדום את אדום העוזרים ליהודה וישראל נסו. לבנה - כנראה סמוכה לאדום, ואין נראה שיהיו מיהודה, כברש"י. (שם שם כא)

מצודת דוד:

לילה - שלא עצר כח להלחם בהם ביום, הסובב - ולא עצר כח לחדר לעומק. וינס - אחרי שהכה בהם נס מיד. (שם שם כא)