יהורם   מלך ישראל

מלך ישראל.

 

ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה, וימלך שתים עשרה שנה. ויעשה הרע בעיני ה' רק לא כאביו וכאמו, ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו. רק בחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל דבק לא סר ממנה... ויהי כמות אחאב ויפשע מלך מואב במלך ישראל. ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון, ויפקד את כל ישראל. וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמר מלך מואב פשע בי, התלך אתי אל מואב למלחמה... ויסבו דרך שבעת ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. ויאמר מלך ישראל, אהה כי קרא ה' לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב... ויאמר אלישע אל מלך ישראל מה לי ולך, לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך, ויאמר לו מלך ישראל, אל כי קרא ה' לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר אלישע חי ה' צב-אות אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך... (מלכים ב ג א והלאה)

ויאמר מלך ישראל אל אלישע כראותו אותם האכה אכה אבי. ויאמר לא תכה, האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה, שים לחם ומים לפניהם... ויהי אחרי כן ויקבץ בן הדד מלך ארם את כל מחנהו ויעל ויצר על שומרון. ויהי רעב גדול בשומרון... ויהי מלך ישראל עובר על החומה ואשה צעקה אליו לאמר הושיעה אדוני המלך. ויאמר אל יושיעך ה', מאין אושיעך המן הגורן או מן היקב... ויהי כשמע המלך את דברי האשה ויקרע את בגדיו, והוא עובר על החומה, וירא העם והנה השק על בשרו מבית. ויאמר כה יעשה לי אלקים וכה יוסיף אם יעמד ראש אלישע בן שפט עליו היום... (שם ו כא)

וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל מלך ארם ברמות גלעד, ויכו ארמים את יורם. וישב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן המכים אשר יכוהו ארמים ברמה... (שם ח כח)

...ויצא יהורם מלך ישראל ואחזיהו מלך יהודה איש ברכבו ויצאו לקראת יהוא, וימצאהו בחלקת נבות היזרעאלי. ויהי כראות יהורם את יהוא ויאמר השלום יהוא, ויאמר השלם עד זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים. ויהפך יהורם ידיו וינס, ויאמר אל אחזיהו מרמה אחזיה. ויהוא מלא ידו בקשת ויך את יהורם בין זרעיו ויצא החצי מלבו, ויכרע ברכבו, ויאמר אל בדקר שלישה שא השליכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי, כי זכר אני אתה רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו וה' נשא עליו את המשא הזה... (שם ט כא)

סדר עולם:

בימי יהורם בן אחאב היה רעב גדול בשומרון ז' שנים, ובהן היה בן הדד נלחם בישראל, ובשנה האחרונה קלל אלישע גיחזי, וילך אלישע לדמשק ומשח את חזאל למלך על ארם, ושלח את יונה בן אמיתי ומשח את יהוא ברמות גלעד... (פרק יח)

מדרש רבה:

...שנאמר ויקרא אחאב אל עובדיה אשר על הבית, והיה עשיר יותר מדאי, והוציא כל ממונו לצדקה, שהיה זן את הנביאים, כיוון שבא כל אותו הרעה היה לווה בנשך מן יהורם בן אחאב מה שהיה מספיק לנביאים, זה קיים כספו לא נתן בנשך, אבל יהורם שהלוה ברבית אמר האלקים, עד עכשיו זה קיים, יבא יהוא ויהרוג אותו, שנאמר, (מלכים ב' ט') ויהוא מלא ידו בקשת ויך את יהורם בין זרועיו ויצא החצי מלבו, ולמה בין זרועותיו, לפי שהקשה את לבו ופשט ידיו לקבל הרבית... (שמות פרשה לא ג)

השיבו יהושפט האין פה נביא לה' ונדרשה את ה' מאתו, ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, להודיע רשעו של יורם שלא היה מודה בו... ובשכר שירדו לפני הנביא זכו לראות כל הנסים. כשראה אותם אלישע אמר למלך ישראל מה לי ולך וגו', שלא שאל בו מימיו, התחיל מתחנן לפניו, ויאמר מלך ישראל אהה כי קרא ה' לשלשת המלכים האלה... (במדבר כא ז)

מדרש הגדול:

...אף הקולות היו עומדים באויר, אימתי יצאו, בימי יהורם, שנאמר וה' השמיע את מחנה ארם קול רכב קול סוס קול חיל גדול, נמצאו תלויים באויר חמש מאות שנה... (שמות וארא כט לג)

אלשיך:

ראש אלישע - שהוא ציוה להאכיל את חיל ארם, וטוב היה לשמר אוכל זה לבני ישראל, ותכף התחרט והלך אחר השליח ששלח אל אלישע, ולכן לא לחצו השליח בדלת... מה אוחיל - המלך התנצל לפני אלישע, כי רק מצער דבר זאת, ומיד ריחם ה' כאשר המלך נכנע והשפיל עצמו לבא אל אלישע. (מלכים ב ו לא ולג)

מלבי"ם:

ויאמר אל עבדיו - לספר רשעת המלך, שאף שהובטח בתשועה על ידי הנביא לא האמין. (שם ז יב)

ויהי כראות - יהורם את יהוא מרחוק כי נשמר מהתקרב שהיה בלבו חשד, ולכן יצא לקראתו מהעיר שלא יסגר בה ויוכל להמלט. (שם ט כב)