יהושע   כהן גדול

(כהן גדול, וראה גם: הסטוריה-בית שני)

 

ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה', והשטן עומד על ימינו לשטנו... ויהושע היה לבוש בגדים צואים ועומד לפני המלאך. ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצואים מעליו, ויאמר אליו, ראה העברתי מעליך עונך והלבש אותך מחלצות... ויעד מלאך ה' ביהושע לאמר. כה אמר ה' צב-אות אם בדרכי תלך ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמר את חצרי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח... (זכריה ג א והלאה)

ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול... (שם ו יא)

ויקם ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים וזרבבל בן שאלתיאל ואחיו ויבנו את מזבח אלקי ישראל, להעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלקים... (עזרא ג ב)

וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נכריות מבני ישוע בן יוצדק ואחריו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה... (שם י יח)

תלמוד בבלי:

כצדקיה וכאחאב אשר קלם מלך בבל באש... אמר להו בחרו לכון מאן דבעיתו בהדייכו (שישרף אתכם, שיהיו גם כן שלשה בתנור), אמרו יהושע כהן גדול... יהושע כהן גדול איחרוכי מאניה, שנאמר ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה' וגו', אמר ליה ידענא דצדיקא את, אלא מאי טעמא אהני בך פורתא נורא... אמר ליה אינהו תלתא הוו ואנא חד... מאי טעמא איענש, אמר רב פפא שהיו בניו נושאין נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן, שנאמר ויהושע היה לבוש בגדים צואים... (סנהדרין צג א)

פרקי דרבי אליעזר:

...אמרו שניהם יהושע בן יהוצדק איש צדיק הוא, יבא עמנו ובזכותו אנו ניצולין, אמרו לו אדונינו המלך, האיש הזה היה עמנו בכל דבר, צוה המלך לשרוף את שלשתן באש, וירד המלאך מיכאל והציל את יהושע משריפת אש, והעלוהו לפני כסא הכבוד, שנאמר (זכריה ג' א'), ויראני את יהושע הכהן הגדול, ושניהם נשרפו באש... אשר קלם - הא למדנו שנחרכו שערותיו בעונותיהם, שנאמר (שם ג') הלא זה אוד מוצל מאש. (פרק לג)

אבן עזרא:

בני היצהר - זרובבל המשיח לשבת על כסא ישראל, ויהושע משיח לכהן גדול, ועצת שלום ביניהם ולא יתגאו זה על זה. (זכריה ד יד)

אברבנאל:

את יהושע - נראה שמת לפני בנין הבית, שאם לא כן היה חגי שואל אותו את הדינים ולא את הכהנים, וראה את השטן - אנטיוכוס, עומד על ימינו - החשמונאים בני יהושע, וראה שה' יגער בשטן, באנטיוכוס, ויצילם... (זכריה ג א)