יהושע   מעבר הירדן

ראה: ארץ ישראל-כבוש, יהושע-כללי, ירדן-מעבר.