יהושע   מרגלים

רמ"ע מפאנו:

...וגם אלה לחכמים שנים אנשים מרגלים והם השני זכרים חיצונים אשר אמרנו כקוף בפני אדם שהיו כפותים והולכים בשליחותו של יהושע לכבוש את ארץ כנען בנו של חם לפני פנחס וכלב, דכתיב בהו חרש בין בסי"ן דמשמע ששבירתן טהרתן כדין כלי חרש, בין בשי"ן שעתידים להיות אלמים וחרשים, והן שירים לשני בדים אחדים שבלולב, ומכאן ואילך אין שיריים לשיריים כדאמרן... (מאמר חקור דין חלק ב פרק כה)