יהושפט

(ראה גם: הסטוריה-בית ראשון)

 

ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל... ויאמר אל יהושפט התלך אתי למלחמה רמות גלעד, ויאמר יהושפט אל מלך ישראל כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל דרש נא כיום את דבר ה'... ויאמר יהושפט האין פה נביא לה' עוד ונדרשה מאתו... (מלכים א כב ב והלאה)

ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט והמה אמרו מלך ישראל הוא ויסרו עליו להלחם ויזעק יהושפט. ויהי כראות שרי הרכב כי לא מלך ישראל הוא וישובו מאחריו. (שם שם מא)

ויהושפט בן אסא מלך על יהודה בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל. יהושפט בן שלשים וחמש שנה במלכו, ועשרים וחמש שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל דרך אסא אביו לא סר ממנו לעשות הישר בעיני ה'. אך הבמות לא סרו... וישלם יהושפט עם מלך ישראל... יהושפט עשה אניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך, כי נשברו אניות בעציון גבר. אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט ילכו עבדי עם עבדיך באניות, ולא אבה יהושפט. (שם מא והלאה)

וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמר מלך מואב פשע בי, התלך אתי אל מואב למלחמה, ויאמר כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך... ויאמר יהושפט האין פה נביא לה' ונדרשה את ה' מאותו, יש אותו דבר ה'... ויאמר אלישע חי ה' צבאות אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך יהודה אם אביט אליך ואם אראך. (מלכים ב ג ז)

וימלך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על ישראל. ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצורות, ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו. ויהי ה' עם יהושפט כי הלך בדרכי דויד אביו הראשונים ולא דרש לבעלים... ויגבה לבו בדרכי ה', ועוד הסיר את הבמות ואת האשירים מיהודה. ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן חיל... ללמד בערי יהודה. ועמהם הלוים שמעיהו... ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים. וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת ה', ויסבו בכל ערי יהודה וילמדו את העם. ויהי פחד ה' על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה, ולא נלחמו עם יהושפט... ויהי יהושפט הולך וגדל עד למעלה, ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות. ומלאכה רבה היתה לו בערי יהודה ואנשי מלחמה גבורי חיל בירושלים... (דברי הימים ב יז א והלאה)

ויהי ליהושפט עושר וכבוד לרוב, ויתחתן לאחאב... ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט והמה אמרו מלך ישראל הוא, ויסבו עליו להלחם, וה' עזרו ויסיתם אלקים ממנו... (שם יח א והלאה)

וישב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים. ויצא אל פניו יהוא בן חנני החוזה ויאמר אל המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי ה' תאהב, ובזאת עליך קצף מאת מלפני ה'. אבל דברים טובים נמצאו עמך כי בערת האשרות מן הארץ והכינות לבבך לדרש אלקים. וישב יהושפט בירושלים וישב ויצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים וישיבם אל ה' אלקי אבותיהם. ויעמד שופטים בארץ בכל ערי יהודה הבצורות לעיר ועיר. ויאמר אל השופטים ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו כי לה', ועמכם בדבר משפט... (שם יח א והלאה)

ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה... וירא ויתן יהושפט את פניו לדרוש לה', ויקרא צום על כל יהודה... ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית ה' לפני החצר החדשה. ויאמר ה' אלקי אבותינו הלא אתה הוא אלקים בשמים... ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו.

ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעיאל בן מתניה הלוי מן בני אסף היתה עליו רוח ה' בתוך הקהל... ויקד יהושפט אפים ארצה וכל יהודה ויושבי ירשלים נפלו לפני ה' להשתחוות לה'... ויהודה בא על המצפה, ויפנו אל ההמון והנם פגרים נופלים ארצה ואין פלטה. ויבא יהושפט ועמו לבז את שללם וימצאו בהם לרב... וביום הרביעי נקהלו לעמק ברכה כי שם ברכו את ה'... ואחרי כן אתחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל, הוא הרשיע לעשות. ויחברהו עמו לעשות אניות ללכת תרשיש ויעשו אניות בעציון גבר. ויתנבא אליעזר בן דודוהו ממרשה על יהושפט לאמר, בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך, וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש. (שם כ א והלאה)

זהר:

יהושפט מלך יהודה גם כן היה מבקש, ואמר אני איני יכול לרדוף ולא להרוג אותם, אלא אני אזמר ואתה תהרוג אותם, והוא משום שלא היה מחפש בחטאיו כל כך כמו אסא. והקב"ה עשה לו כן, שכתוב ובעת החלו ברנה ותהלה נתן ה' וגו' וינגפו. (מקץ קכג)

מכילתא:

(השירה) התשיעית שאמר יהושפט, שנאמר ויועץ יהושפט ויעמד משוררים לה' מהללים בהדרת קדש בצאתו לפני החלוץ אומר הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו... (בשלח שירה פרשה א)

תלמוד בבלי:

נהוג נשיאותך ברמים זרוק מרה בתלמידים, איני, והא כתיב ואת יראי ה' יכבד, ואמר מר זה יהושפט מלך יהודה כשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי מרי מרי, לא קשיא הא בצינעא הא בפרהסיא. (כתובות קג ב)

...יהושפט הוה התם וקאמר להו, דכתיב ויאמר יהושפט האין פה נביא, אמר ליה הא איכא כל הני, אמר ליה, כך מקובלני מבית אבי אבא סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד... (סנהדרין פט א)

גופא, אמר שמואל ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו, שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה שנהנה מסעודת אחאב, שנאמר ויזבח לו אחאב וגו'... (חולין ד ב)

תלמוד ירושלמי:

...אבל הקב"ה הציל את יהושפט מחרב אדם כדכתיב ויזעק יהושפט וה' עזרו ויסיתם אלקים ממנו, מלמד שלא היה חסר אלא חיתוך הראש... (ברכות סג א)

אבות דרבי נתן:

ואל תתחבר לרשע, מלמד שלא יתחבר אדם עם אדם רע ולא עם אדם רשע, שכן מצינו ביהושפט שנתחבר באחאב, ועלה עמו רמות גלעד, ויצא עליו קצף מאת ה'. שוב נתחבר לאחזיה ופרץ ה' את מעשיו, שנאמר בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך וישברו אניות... דבר אחר אל תתחבר לרשע ואפילו לתורה. (פרק ט ד)

מדרש רבה:

להודיע רשעו של יורם, שלא היה מודה בו, ולא הודה בו אלא יהושפט, ויאמר יהושפט יש אותו דבר ה', וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט, ולמה לא נאמר כאן ביהושפט מלך, להודיעך ענותנותו של אותו צדיק שלא רצה לירד לפני הנביא בבגדי מלכות, אלא כחבר הדיוט. ויש אומרים מפני שנגזרה גזרה שיהרג עם אחאב, היה הכתוב מונה לבנו מאותה שעה, לפיכך לא נכתב מלך... (במדבר כא ז)

...ואימתי כפר באומות העולם, הוי אומר במלחמת יהושפט, הדא הוא דכתיב, (דברי הימים ב' כ') ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. את מוצא ישראל באים מכחו של אברהם, ועמון ומואב באים מכחו של לוט, אלו עושין מלחמה עם אלו, ונפלו אלו ביד אלו, ויהושפט עזרו אלוקיו ונצח, הוי שכפר באומות העולם. ואם יאמר לך אדם שאין הכתוב מדבר ביהושפט, אמור לו נאמר כאן עין גדי, ונאמר להלן בחצצון תמר היא עין גדי... אף כאן במלחמת יהושפט הכתוב מדבר... (שיר השירים א סא)

...עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה, ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה, שנאמר ובעת החלו ברנה ותהלה וגו'... (איכה פתיחה ל)

מדרש תנחומא:

ואף יהושפט כיון שנתחזק במלכות לא נתעסק בעסקי מלכות ולא בעושר ולא בכבוד ולא בדבר אחר אלא בדין, שנאמר (דברי הימים ב' י"ז) וימלך יהושפט וגו' ויתחזק על ישראל, מהו ויתחזק, שנתחזק ומינה דיינים. ואומר ויגבה לבו בדרכי ה', ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה (שם), גסות הרוח היתה בו, שהוא אומר ויגבה לבו, אלא שמינה דיינין עליהן היודעין ללכת בדרכי ה'... (שופטים א)

סדר עולם:

בשנת ב' ליהורם בן יהושפט מלך יהודה... אפשר לומר כן, והלא הוא מלך בשנת י"ט ליהושפט, אלא לענין שנאמר ויזעק יהושפט וגו', ראוי היה יהושפט ליהרג באותה שעה, אלא בשכר זעקה שזעק תלה לו הכתוב ז' שנים, ועלתה מלכות לבנו. בשנת ה' ליהורם בן אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה מן המלחמה מאחר שהרגו עמון ומואב והר שעיר והמליכו את יהורם בן יהושפט על יהודה... (פרק יז)

סדר עולם זוטא:

יהושפט בנו מלך אחריו כ"ה שנה, יואחז כהן גדול ויהו בן חנני ועובדיה ומיכה ויחיאל בן זכריה ואלעזר בן דודיהו נביאים... 

מדרש הגדול:

...אבל הקב"ה אינו כן, אלא יהושפט יוצא למלחמה עם אחאב והוא בא ליהרג, קרא להקב"ה והצילו, שנאמר ויזעק יהושפט וה' עזרו (דברי הימים ב' י"ח ל"א), אמר רבי תנחום לא היה חסר אלא חיתוך וקרא להקב"ה וענהו, לכך נאמר כי מי גוי גדול. (דברים ואתחנן ד ז)

אמונות ודעות:

ומצאתי אנשים אומרים מי הוא זה אשר עליו נאמר וציר בגוים שולח קומו ונקומה עליה למלחמה, והודעתים שהוא יחזיאל, ושהמאורע הזה היה לאדום בימי יהושפט, לפי שעובדיה היה בזמנו, וכאשר פשטו עליו בני עמון ומואב והרי שעיר, כפי שהוא מפורש בדברי הימים, צם יהושפט והתפלל והתחנן לה' כמפורש שם, ושלח אליו את יחזיאל בענין אותם הגוים... (מאמר ג פרק ח)

אבן עזרא:

עמק יהושפט - לר"מ נפל פחד ה' על הגוים בימי יהושפט והביאו לו מנחה, ושבו השבויים מימי אבותיהם. (יואל ד א)

שלח מגל - שהיה חרב איש ברעהו ואין פליט. עמק החרוץ - שנחרץ משפטם... (שם שם יג)

רד"ק:

עשר - כתיב, שבנה י' אניות ונשברו, ולכן לא אבה להתחבר שוב עם הרשע, נשברה - כל אחת נשברה בפני עצמה. (מלכים א כב מט)

בשנת ב' - שיהושפט המליך את יהורם ז' שנים לפני מותו מפני מחלוקת אחיו, ככתוב בדברי הימים, או כברש"י. (מלכים ב א יז)

בשנת חמש - לסדר עולם ה' שנים לאחר מלחמת רמות גלעד בה היה ראוי ליהרג, ולאחר שחזר ממלחמת מואב המליכו, ומלך בחייו ב' שנים, ואני תמיה, כי בשנת חמש ליהורם מת יהושפט, ואם כן לא מלך עוד ב' שנים עם בנו יהורם, אלא חסרה מהכתוב מלת מת, אחר ויהושפט מלך יהודה, ואז מלך יהורם מלכות שלמה. (שם ח טז)