יואש   מלך יהודה

(מלך יהודה. ראה גם: הסטוריה-בית ראשון, יהוידע)

 

ותקח יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו את יואש בן אחזיה ותגנב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו בחדר המטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא הומת. ויהי אתה בית ה' מתחבא שש שנים, ועתליה מולכת על הארץ. ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את שרי המאות לכרי ולרצים ויבא אותם אליו בית ה', ויכרות להם ברית וישבע אותם בית ה', וירא אותם את בן המלך... ויכרות יהוידע את הברית בין ה' ובין המלך ובין העם להיות לעם לה', ובין המלך ובין העם... (מלכים ב יא ב והלאה)

בן שבע שנים יהואש במלכו... ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יהואש הישר בעיני ה' כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן... ויאמר יהואש אל הכהנים כל כסף הקדשים אשר יובא בית ה' כסף עובר איש כסף נפשות ערכו... יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר ימצא שם בדק... 

אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על גת וילכדה, וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים, ויקח יהואש מלך יהודה את כל הקדשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם מלך יהודה... ואת כל הזהב הנמצא באוצרות בית ה' ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלים... ויקמו עבדיו ויקשרו קשר, ויכו את יואש בית מלא הירד סלא... (שם יב א והלאה)

ויכרת כל הקהל ברית בבית האלקים עם המלך, ויאמר להם הנה בן המלך ימלך כאשר דבר ה' על בני דוד... ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות וימליכו אותו וימשחוהו יהוידע ובניו, ויאמרו יחי המלך... ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך להיות לעם לה'... ויקח את שרי המאות ואת האדירים ואת המושלים בעם ואת כל עם הארץ ויורד את המלך מבית ה' ויבואו בתוך שער העליון בית המלך, ויושיבו את המלך על כסא הממלכה. וישמחו כל עם הארץ והעיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב. (דברי הימים כג ג והלאה)

ויהי אחרי כן היה עם לב יואש לחדש את בית ה', ויקבץ את הכהנים והלוים ויאמר להם צאו לערי יהודה וקבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית אלוקיכם מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר ולא מיהרו הלוים... 

ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך, אז שמע המלך אליהם. ויעזבו את בית ה' אלקי אבותיהם ויעבדו את האשרים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת... ורוח אלקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם, ויאמר להם כה אמר האלקים, למה אתם עוברים את מצות ה' ולא תצליחו כי עזבתם את ה' ויעזב אתכם. ויקשרו עליו וירגמוהו אבן במצות המלך בחצר בית ה'. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו, ובמותו אמר ירא ה' וידרש.

ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם ויבאו אל יהודה וירושלים, וישחיתו את כל שרי העם מעם, וכל שללם שלחו למלך דרמשק... ואת יואש עשו שפטים. ובלכתם ממנו כי עזבו אותו במחליים רבים התקשרו עליו עבדיו בדמי יהוידע הכהן ויהרגוהו על מטתו וימת, ויקברוהו בעיר דויד, ולא קברוהו בקברות המלכים... (שם כד ד והלאה)

מכילתא:

אחרים אומרים יבא עמלק כפויי טובה, ויפרע מן העם כפויי טובה, שנאמר ואלה המתקשרים עליו וגו', יבא כפויי טובה ויפרעו מן יואש כפויי טובה, שנאמר ולא זכר יואש את החסד וגו'. מה ענשו, ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם וגו'... ואת יואש עשו שפטים, אל תקרי שפטים אלא שפוטים עשו בו, אמרו, העמידו עליו בריונות קשים אשר לא ידעו אשה מימיהם וענו אותו במשכב זכור, כענין שנאמר וענה גאון ישראל וכו'... (בשלח-ויבא עמלק, פרשה א)

תלמוד בבלי:

ואם תאמר מפני מה משחו... ואת יהואש מפני עתליה... (כריתות ה ב)

תלמוד ירושלמי:

מחזיק בפלך זה יואש, ואת יואש עשו שפטים, תני רבי ישמעאל מלמד שהעמידו עליו ביניות קשים שלא הכירו אשה מימיהם והיו מענין אותו כדרך שמענין את האשה, הדא הוא דכתיב וענה גאון ישראל בפניו... (קדושין יט ב)

מדרש רבה:

יואש מנין שעשה עצמו אלוה, דכתיב, (דברי הימים ב' כ"ד), ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם, מהו וישתחוו למלך, שעשאוהו אלוה, אמרו לו אילולא שאתה אלוה לא היית יוצא לאחר ז' שנים מבית קדשי הקדשים. אמר להם כך הוא, וקבל על נפשו לעשות אלוה, והשחית לנפשו, שנאמר ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם וגו'. (שמות פרשה ח ג)

את מוצא כל זמן שהיה יהוידע קיים היה יואש עושה רצון בוראו, שנאמר ויעש יהואש הישר בעיני ה' כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן, אחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך, אז שמע המלך אליהם לעשות אלוה, לפיכך ואת יואש עשו שפטים... (במדבר כג יג)

אף ערשנו רעננה, זה בית המקדש, הדא מה דכתיב (מלכים ב' י"ב) ואת מניקתו בחדר המטות, מהו בחדר המטות, רבי אלעזר אומר בתאים, ורבי שמואל בר נחמן אמר בעליות, ולא פליגי, מאן דאמר בתאים בימות הגשמים, ומאן דאמר בעליות בימות החמה... (שיר השירים א סו)

מדרש תנחומא:

יש שמע והפסיד, ויש שמע ונשכר, יואש שמע והפסיד, שנאמר (דברי הימים ב' כ"ב) אז שמע המלך אליהם, לפיכך ואת יואש עשו שפטים, וכן שמעו עמים ירגזון, אבל יתרו שמע ונשכר. (יתרו ב)

...זה שאמר הכתוב ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים, זה דורו של יואש... (פקודי ה)

רש"י:

בחדר המטות - בעליית קדש הקדשים, כדכתיב מתחבא בבית ה', ועליו אומר דוד יצפנני בסכה וגו', וקראו חדר המטות על שם בין שדי ילין. (מלכים ב יא ב)

באי השבת - ציוה המשמר הנכנס בשבת להתחלק לג', חלק ישמר על המלך, וחלק בשער סור שהוא המזרחי של עזרה, ושער שהרצים באים מבית המלך לבית המקדש, מסח - שמרו מאד שלא תסיחו דעתכם. (שם שם ה)

העדות - ספר תורה, שנאמר והיתה עמו וגו', ולרז"ל הנזר הוא העדות, שרק הראוי למלכות הולמתו. (שם שם יב)

בן שמעת - בדברי הימים פירש בן שמעת העמונית ושמרון המואבית, שהקב"ה נפרע ממנו על ידי אנשים כיוצא בו, עמונים ומואבים כפויי טובה. (שם יב כא)

רד"ק:

בחדר המטות - שהיה בעזרת הלוים או הכהנים, וברז"ל בתאים, לרבי ישמעאל בעליות ששוכבים שם הכהנים והלוים ובדרש בקדש הקדשים... (שם יב ב)