יואש   מלך ישראל

(מלך ישראל. ראה גם: עשרת השבטים)

 

בשנת שלשים ושבע ליואש מלך יהודה מלך יהואש בן יהואחז על ישראל בשומרון שש עשרה שנה. ויעשה הרע בעיני ה' לא סר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל בה הלך... ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל ויבך על פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ויאמר לו אלישע קח קשת וחצים ויקח אליו קשת וחצים, ויאמר למלך ישראל הרכב ידך על הקשת וירכב ידו וישם אלישע ידיו על ידי המלך. ויאמר פתח החלון קדמה ויפתח, ויאמר אלישע ירה ויור, ויאמר חץ תשועה לה' וחץ תשועה בארם והכית את ארם באפק עד כלה... ויקצף עליו איש האלקים ויאמר להכות חמש או שש פעמים אז הכית את ארם עד כלה, ועתה שלש פעמים תכה את ארם... (מלכים ב יג י והלאה)

וישלח יהואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה לאמר, החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור תנה את בתך לבני לאשה, ותעבור חית השדה אשר בלבנון ותרמס את החוח. הכה הכית את אדום ונשאך לבך, הכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלתה אתה ויהודה עמך. ולא שמע אמציהו, ויעל יהואש מלך ישראל ויתראו בפנים הוא ואמציהו מלך יהודה בבית שמש אשר ליהודה, וינגף יהודה לפני ישראל וינוסו איש לאוהליו... ויפרץ בחומת ירושלים בשער אפרים עד שער הפינה ארבע מאות אמה. ולקח את כל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בית ה' ובאוצרות בית המלך ואת בני התערובות וישב שומרונה. (שם יד ט והלאה)

רד"ק:

בשנת ל"ז - נראה שמלך ב' שנים בחיי אביו, והוא המושיע שקם אחרי שיהואחז חילה פני ה', ונאמר לו שעל ידי בנו תהיה התשועה... (מלכים ב יג י)

הוא השיב - יואש השיב ערי ישראל שלקח מלך ארם... ומחלוקת ברז"ל אם כבש יותר מיהושע או לא, אך מלבא חמת עד ים הערבה הוא מה שכבשו משה ויהושע. (שם יד כה)