יוכבד

(ראה גם: משה-לידתו)

 

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. (שמות ב א)

ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחותם... (במדבר כו נט)

זהר:

היכל אחד יוכבד אמו של משה הנביא הנאמן, וכמה אלפים ורבבות עמה. היכל זה אין מכריזים כלל, אלא ג' פעמים בכל יום היא מודית ומשבחת לרבון העולם היא וכל אלו הנשים שעמה, ומזמרות שירת הים בכל יום, והיא לבדה מתחלת מכאן ותקח מרים הנביאה וגו', וכל אלו הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לקול נעימות שלה, וכמה מלאכים קדושים מודים ומשבחים עמה לשם הקדוש. (שלח קצט)

תלמוד בבלי:

ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו', רב ושמואל, חד אמר אשה ובתה, וחד אמר כלה וחמותה, מאן דאמר אשה ובתה, יוכבד ומרים, ומאן דאמר כלה וחמותה יוכבד ואלישבע. תניא כמאן דאמר אשה ובתה, דתניא שפרה זו יוכבד, ולמה נקרא שמה שפרה, שמשפרת את הוולד, דבר אחר שפרו ורבו ישראל בימיה... את בת לוי, אפשר בת מאה ושלשים שנה והויא קרי לה בת, דאמר רבי חמא ברבי חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. אמר רבי יהודה שנולדו בה סימני נערות... (סוטה יא ב, וראה שם עוד)

ותהר האשה ותלד בן, והא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא, אמר רב יהודה בר זבינא מקיש לידתה להורתה, מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער, מכן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקא של חוה. (שם יב א, וראה שם עוד)

...נעשה להם נס כיוכבד, כדכתיב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אפשר בת מאה ושלשים שנה וקרא לה בת, דאמר רבי חמא בר חנינא זו יוכבד... אמר רב יהודה בר זבינא מלמד שנולדו בה סימני נערות, נתעדן הבשר נתפשטו הקמטין וחזר היופי למקומו. ויקח, ויחזור מיבעי ליה, אמר רב יהודה בר זבידא מלמד שעשה לה מעשה לקוחין, הושיבה באפריון ואהרן ומרים משוררים לפניה, ומלאכי השרת אומרים אם הבנים שמחה... (בבא בתרא קכ א)

מדרש רבה:

...דבר אחר שפרה ששפרו מעשיה לפני האלקים... שפרה שהיתה משפרת על דברי בתה ומפייסת עליה, אמרה לו (לפרעה) כלום אתה משגיח עליה, תינוקת היא ואינה יודעת כלום. רבי חנינא בר רב יצחק אמר שפרה שהעמידה ישראל לאלקים, שבשבילם נבראו השמים, שכתוב בהם (איוב כ"ו) ברוחו שמים שפרה... (שמות א יז)

ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, מהו שכר היראה תורה, שלפי שיראה יוכבד מפני הקב"ה, העמיד ממנה משה, שכתוב בו כי טוב הוא, ונתנה התורה על ידו... (שם כ)

אמר רבי ברכיה הכהן ברבי, השרף הזה אינו מספיק לצאת עד שמספגין אותו, כך יוכבד היתה אמה מעוברת בה באותה שעה, והיתה במעי אמה ונמנה עליה... (במדבר ג ח)

...קרבנו קערת כסף אחת נגד יוכבד אם משה, שנאמר בה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, מלמד שגירשה עמרם וחזר ולקחה, ולכך הקריב קערה שלא תקרי קערת אלא קרעת, לפי שנקרעת ממנו, אתויי דדין הוא אתויי דיין, כסף אחת, שנתאוה עמרם להחזירה לאשה על ידי מרים אחות אהרן... (שם יג יט, וראה שם עוד)

שוחר טוב:

חכמות נשים בנתה ביתה, זו יוכבד, שהעמידה שלשה צדיקים ושלשתן נעשו פרנסים, משה על המן, אהרן על העננים מרים על הבאר, ושלשתן היו נביאים... (משלי פרשה יד)

מדרש הגדול:

ויקח עמרם את יוכבד, למה נקרא שמה יוכבד, שהיו פניה דומים לזיו הכבוד, ועליה ועל מרים הוא אומר ומשפחות אחרחל בן הרום (דברי הימים א' ד' ח'), אחרחל זו מרים, שנאמר בה ותצאנה כל הנשים אחריה (שמות ט"ו כ'), הרום זו יוכבד שיצא ממנה אהרן... ונאמר בו כל חרם בישראל לך יהיה, ניתן למרים בית מלכות, וליוכבד בית כהונה גדולה... (שמות וארא ו כ)

רש"י:

שלשים ושלש - ובפרטן אי אתה מוצא אלא ל"ב, אלא זו יוכבד שנולדה בין החומות בכניסתן לעיר, שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים, ואין הורתה במצרים. (בראשית מו טו)

אבן עזרא:

...ובדרש כי יוכבד נולדה בין החומות, גם זה תימה, למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה, שהולידה את משה והיא בת ק"ל שנה, ולמה הזכיר דבר שרה שהיתה בת תשעים, ולא די לנו זה הצער עד שעשו פייטנים פיוטים ביום שמחת תורה, יוכבד אמי אחרי התנחמי והיא בת ר"נ שנה, וכי אחיה חי כך וכך שנים דרך אגדה או דברי יחיד... (בראשית מו כג)

רמב"ן:

...והנה בל יהיה חכם בעיניו בסתירת דברי רבותינו אני צריך לענות אליו, כי על כל פנים יהיה בדבר יוכבד פלא גדול מן הנסים הנסתרים שהם יסוד התורה, כי היא בת לוי עצמו, ועוד כתוב את יוכבד דודתו... אבל הנסים הנעשים מאליהם לא יזכירו בתורה או בנביאים... (שם)

 ויקח את בת לוי - ...ולא הזכיר שמותם כי רצה לקצר עד לידת המושיע, ואחר כך יחס גם השבטים עבורו, ובפשט זהו תחילת הנישואין והיה לפני הגזירה, ולרז"ל היו לקוחין שניים אחר שפירש ממנה והחזירה בנבואת בתו... (שמות ב א)

אברבנאל:

...בפשט ילד לוי את יוכבד במצרים אחר כך, והיתה בת נ' או ס' בלידת משה, ומה שאמרו שנולדה בין החומות הוא לרמז, ורוצה לומר שהיה בדבר כוונות מוסתרות, דאם לא כן אין ראוי שישא האיש את דודתו, כי אינו מושל בה, והיו שניהם ממשפחה אחת, בעלי מזג שוה, שהוא תכלית ההצלחה בנישואין, וילדה תיכף אחר נישואיה... (שם)

אלשיך:

ותקח לו - ...ועשתה הכל היא ולא בעלה לשתף זכות מעשה ידיה, שבהם טפלה בילדי העברים. (שם ג)

רמ"ע מפאנו:

...על כן לא היה למשה רבינו ע"ה חלק ונחלה עם אחיו בכלל העולם ולא בהנהגתו, ואביו היה צדיק תמים שכן נקרא עמרם מלשון עמר (צמר) נקי, ומת בעטיו של נחש. ואשתו שהיא דודתו אשר לא כתורתנו אחרי שנתחדשה הלכה, ואף לא כמנהג העולם, נולדה במקום שאינו לא מארץ מצרים ולא מארץ ישראל אלא בין החומות. ובהיות מצרים מצרנית אליה עילאה ותתאה כבר יחשב מקום בין החומות מגבולי הארץ והיא השלימה מנין שבעים נפש ליורדי מצרים עם כבוד שכינה ושמה יוכבד אל תקרי יוכבד אלא כבודי, והיא בגימטריא מ"ב, תספיק הערה במבין ולב חכם מה יגל מאד. אף לא עברתו אמו למשה אלא אחר היאוש לעת זקנתה, והיה זה בששה בסיון שבו נתנה תורה לישראל על ידו... ולפי שלא הוכר עוברה של יוכבד ולא עלה על דעת אישה כך על כן נתחכם לשמא תתעבר וחשש לגזרת היאור ושלחה מביתו תמוז ואב, וממילא הויא לה כפרה על מה שגרמנו המזמוז בעליונים, כטעם אנכי ארד עמך מצרימה, שראשי תיבות גימטריא יב"ק, סופי תיבות יו"ד ה"א וא"ו... ועם זה פרש ממנה החדשים הראשונים שהתשמיש קשה לולד, וכשחשבו שפסקה גזרת היאור החזירה באלול שהוא עת דודים נוטריקון אני לדודי ודודי לי, ובו תחלת הפיוס לכפר עון, ומזלו בתולה שמורה לבעלה כי שבה לימי עלומיה. ואף על פי שעברו עליה כמה חדשים לעבורה לא הכירו בה כבתולה זו שרחמה צר, כי חומר אותו העובר שבמעיה היה מן האורה של מעלה... וילדה בשבעה באדר תחלה לחדש העשירי דבעשר דרגין אשתכלל, ודכוליה עלמא כסבורים היו שילדה למקוטעים, והאמת שחדש טבת היה לו שמיני לעבור שהכל מסתכנים בו... (מאמר חקור דין חלק ג פרק ד, וראה עוד ערך משה)

מהר"ל:

...אמנם זה ענין עמוק, כי היה דבר זה לעשות לקוחים חדשים מפני שחזרה להיות נערה, כדמפרש, והיה ראוי שיהיו עושים מעשה לקוחים חדשים, כמו שחזרה להיות נערה, כי כאשר תשכיל תבין חזרת נעוריה שהיה ליוכבד, כי כאשר ילדה את משה רבינו ע"ה שהיה על כל בני אדם במעלה... ומעלת משה הוא מעולם העליון, אשר ממנו מתחדש הכל, לכך כאשר לקחה היה כאן לקוחים חדשים, וחזרה להיות נערה, שהיה מתחדש הכל בכח אותה מעלה העליונה... (חידושי אגדות סוטה יא א)

מלבי"ם:

את בת לוי - מאשה אחרת ששמה אותה, שאחותו מאם אסורה לבן נח... (שם שם א)