יום ג

זהר:

כוכב, עליו נאמר דרך כוכב מיעקב, ומדרגתו ביום ג', ובו נאמר ויהי ביום השלישי בהיות הבקר, שבו ירד הקב"ה לתת התורה לישראל... כי יום השלישי הוא כלול ג' ענפי האבות (ג' ענפי השי"ן), ובת יחידה שממשלתה היא בליל שבת נעשית בו שבת, (ביום הג')... ומשום זה חולקים בעלי המשנה על מתן תורה, שהיא בת יחידה, זה אמר בשלישי ניתנה התורה, וזה אמר בשביעי ניתנה התורה, כי היא בת יחידה הנאחזת בעמוד האמצעי... (תצא קטו)

מדרש רבה:

ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, כתיב (הושע ו') יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ביום השלישי של שבטים, דכתיב (בראשית מ"ב) ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי, ביום השלישי של מרגלים, שנאמר (יהושע ב') ונחבתם שמה שלשת ימים, ביום השלישי של מתן תורה, שנאמר (שמות י"ט) ויהי ביום השלישי, ביום השלישי של יונה, דכתיב (יונה ב') ויהי יונה במעי הדגה שלשה ימים ושלשה לילות, וביום הג' של עולי גולה, דכתיב (עזרא ח') ונחנה שם ימים שלשה, ביום הג' של תחיית המתים, דכתיב יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו, ביום הג' של אסתר, דכתיב (אסתר ה') ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות... (בראשית נו א)

רבינו בחיי:

ביום השלישי - שבו שולט מאדים, ולכן יגדל הכאב בכל מכה. ורז"ל אמרו שבמילה מותר לעשות ביום ג' שחל בשבת כבחול, שהוא מסוכן יותר משאר ימים, ולחכמי התכונה מזלו עקרב, ומלאכו סמאל, ומשרתו מאדים, ולכן אנשי מעמד אינם מתענין ביום א' שהוא ג' ליצירת אדם, והוא ברכת בשמים במוצאי שבת קדש לחזק הנפש השכלית. (בראשית ל כה)