יום ד

זהר:

ויותר יעקב לבדו וגו', רבי חייא פתח ואמר לא תאונה אליך רעה וגו', בא וראה, כאשר ברא הקב"ה את העולם, עשה בכל יום ויום המלאכה הראויה לו, ובארוהו, ונאמר שביום רביעי עשה את המאורות, ואז נבראה הלבנה חסרה, שהיא אור שמיעט את עצמו, ומשום שהיא מארת חסר ו' ניתן מקום לשליטה לכל הרוחות והשדים ורוחות סערה ומזיקים וכל רוחות הטומאה... (וישלח עה)

ראה עוד: יום ב'.

תורה תמימה:

ראה יום ב'.