יום הולדת

(ראה גם: לידה)

 

ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו, וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. (בראשית מ כ)

תלמוד בבלי:

ואלו אידיהן של עובדי כוכבים... ויום הלידה ויום המיתה... (עבודה זרה ח א)

רש"י:

יום הולדת - יום לידתו... ולשון הולדת, לפי שאין הולד נולד אלא על ידי אחרים, שהחיה מילדת את האשה... (בראשית מ כ)

רש"ר הירש:

יום הולדת את פרעה - פירושו המילולי, היום בו הביאו את אמו לידי כך שתלד את פרעה. אולי בא תיאור זה מתוך התחשבות בפרעה, אין זה נאה לכבודו שיתארו אותו כתינוק בן יומו, על כן מייחסים הדבר אל אמו... (בראשית מ כ)

העמק דבר:

לכם - מסוגל יותר ניסן, ולצרכי העולם מסוגל תשרי, שהיום בו נברא דבר מסוגל להתחזקותו... (שמות יב ב)