יום חול

(ראה גם: חול המועד, יום)

זהר:

בא וראה סוד עליון של הדבר, כל אלו ששה ימים מתאחדים בסוד נקודה אחת קדושה, וכל הימים התאחדו בה, ויש ימים אחרים העומדים בחוץ בסטרא אחרא, ויש ימים אחרים העומדים בפנים מעגול הקדוש, ומתאחדים בנקודה הקדושה... (ויקהל קעז, ועיין שם עוד)

של"ה

עתה אפרש סוד ששת ימי המעשה, אף שהם ששת ימי החול הכל ממקום קודש באו, והמקדש את עצמו אז הם חולין שנעשו על טהרת הקודש, וסימנך מסכת חולין היא בסדר קדשים, ותמיד יתעורר האדם ויזכור בכל יום ויום שורש כל יום ויום מה הוא, ועל זה נאמר ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, ולא כתיב בששת... כי באצילות הששה ספירות שהם הימים העליונים הכלולים מדין ורחמים אור וחושך, שהם חג"ת נה"י, נפעלו כל מעשה בראשית ונעשו ששה ימים למטה ונפעל כל פעולה דבר יום ביומו כאשר יתבאר בארוכה, ויום השבת קודש היא מידה שביעית שבה עשו שביתה של הששה ספירות... (מסכת חולין ועיין שם עוד)