יוסף   ופוטיפר

(ראה גם: פוטיפר)

 

ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה. ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו כי ה' אתו וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו... ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ויעזב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה... ויהי כשמע אדוניו את דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך, ויחר אפו. ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר אסירי המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר. ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד, ויתן חנו בעיני שר בית הסהר... (בראשית לט א והלאה)

זהר:

בא וראה, בכל מקום שצדיקים הולכים שומר אותם הקב"ה ואינו עוזב אותם... יוסף הלך בגיא צלמות והורידוהו למצרים, השכינה היתה עמו, וזהו שכתוב ויהי ה' את יוסף, ומשום שהיתה השכינה עמו, כל מה שהיה עושה היה מצליח בידו, ואפילו אם כבר היה בידו, ורבונו דרש ממנו באופן אחר, היה הדבר מתהפך בידו לאותו אופן שרבונו היה רוצה בו, כמו שאומר, מצליח בידו. בא וראה, וידע אדוניו כי ה' אתו לא כתיב, אלא וירא אדוניו, שהיה רואה בעיניו בכל יום מעשה נסים שהקב"ה עשה בידו, ועל כן ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף... כי הרשעים מתברכים בזכותם של הצדיקים... הצדיקים אחרים מתברכים בשבילם, והם עצמם אינם יכולים להנצל בזכותם, יוסף נתברך רבונו בשבילו, והוא עצמו לא יכול להנצל ממנו בזכותו ולצאת לחירות... (וישב רו)

ושנה אחת לבד ישב בבית פוטיפר, שכתוב, ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו בבית ובשדה, בבית זה הוא מחצית השנה אשר קור יורד לעולם, ובשדה זה הוא מחצית השנה שאדם יושב בעבודה בשדה... (זהר חדש חוקת לב)

מדרש רבה:

ויקנהו - הקנויין קונין, כל העבדין מחסרין את בית רבן, אבל זה ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף, כל העבדים חשודים על הגזל, אבל זה וילקט יוסף את כל הכסף... רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, כל העבדים רבן מאכילן תרומה, אבל זה האכיל את רבו תרומה, דאמר רבי יהושע בן קרחה, מבנות יוסף לקח אלעזר. פוטיפר הוא פוטיפרע, פוטיפר שהיה מפטם עגלים לעבודה זרה, פוטיפרע שהיה פורע עצמו לעבודה זרה... סריס פרעה, שנסתרס בגופו, מלמד שלא לקחו אלא לתשמיש, וסרסו הקב"ה בגופו.

ויקנהו פוטיפר וגו' איש מצרי וגו', גבר ערום, ומה הוות ערמותיה, אמר בכל מקום גרמני מוכר כושי, וכאן כושי מוכר גרמני, אין זה עבד, אמר להם הביאו לי ערב, ואין לשון מיד אלא ערב... (בראשית פו ג וד)

רבנן אמרי וירא אדוניו כי ה' אתו, ובסוף שכח, דכתיב כי נשני אלקים את כל עמלי, רבי הונא בשם רבי אחא אמר מלחש ונכנס מלחש ויוצא, הוא הוה אמר ליה מזוג רותחין והיו רותחין, פושרין והיו פושרין, אמר, יוסף, תבן לעפריים אתה מכניס, קדרים בכפר חנינה, חרשין במצרים, באתר דחרשין חרשין, עד היכן, אמר רבי חייא עד שראה שכינה עומדת על גביו, הדא הוא דכתיב, וירא אדוניו כי ה' אתו. (שם שם ו)

ויקח אדוני יוסף אותו, אמר ליה ידע אנא דלית הוא מינך, אלא שלא לערב פסולת בבני... (שם פז י)

תרגום יונתן:

ויקח אדוני יוסף - ונסיב עיטתא רבוניה דיוסף מן כומרניא דבדקן דחלבונא הוא, ולא קטל יתיה, ויהביה בבי אסירי... (בראשית לט כ)

אבן עזרא:

כי אם הלחם - ...והנכון בעיני, שכל אשר לו היה בידו חוץ מן הלחם, שלא היה נוגע בו, בעבור היותו עברי, כי מפורש כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם, כי פוטיפר ידע שיוסף עברי הוא. (שם שם ו)

רמב"ן:

כי ה' אתו - רש"י, ואינו נראה, אבל וירא אדוניו כי ה' עמו שיצליחו מעשיו בכל עת יותר מכל אדם, וידע כי מאת האלקים הוא לו. וימצא יוסף חן - ושמו משרת לעצמו ופקיד על ביתו. וכל יש לו - להיות פקיד ונגיד על כל אשר לו בבית ובשדה, ולרבותינו בו מדרש, אמרו מלחש ונכנס מלחש ויוצא... והענין כי בעבור היות אדוניו מצרי לא ידע את ה', אמר בראותו הצלחתו הגדולה היה חושש כי דרך כשפים הוא כאשר בבני ארצו, עד שראה שהיה מאת עליון, במראה שנראית לו בחלום או בהקיץ בעמוד ענן וכיוצא בו לכבוד הצדיק. (שם שם ג וד)

כי אם הלחם - ...או יהיה פירוש הכתוב כי לא ידע אדוניו את יוסף מאומה, שיקח מכל אשר לו, רק את הלחם לבדו אשר יאכל יוסף, לא לשאר הנאות, כאשר יעשו הבחורים, ולא לאסוף לו עושר ונכסים, כענין שנאמר ולא מצאתי בו מאומה מיום נפלו ועד היום הזה... (שם שם ו)

כדברים האלה - ...ומאהבת אדוניו לא הרגו, או שהיה מה', או הסתפק בדבריה, וכן בבראשית רבה... (שם שם יט)

רשב"ם:

כי אם הלחם - לא היה מביט ומעיין כלל בצרכי ביתו מהיכן בא לו, עד שעה שרואה מאכלו על השולחן ואוכלו... (שם שם ו)

מבעלי התוספות:

בבית ובשדה - בבית בימי החורף, ובשדה בימי הקיץ, וכן בסדר עולם, שלא היה עבד בבית אדוניו כי אם שנה, וי"ב שנים בבית הסוהר. (שם)

בעל הטורים:

כי אם הלחם אשר הוא אוכל - בגימטריא: היא אשתו. (שם)

ספורנו:

ויהי ה' - להצילו ממתקוממים עליו. איש מצליח - להשיג כל תכלית מכוון ממנו. ויהי בבית - עומד לשרת בחדר אדוניו, ולשון היה כמו עמד... (שם שם ב)

ויעזב כל אשר לו - בלי שיצטרך לכוין חשבון, יפה תואר - אחר שהפקיד אותו באופן זה, על הפך שהיה מתחלה, שהיה עובד בעבודה קשה, כאומרו הסירותי מסבל שכמו וגו'. (שם שם ו)

ויחר אפו - על שהתרעמה מפני שהביא לה איש עברי לצחק בה, כי אמנם לא חרה אפו על יוסף בזה, שהאמין יותר לדברי יוסף, אבל נתנו בבית הסהר להראות שהאמין לה לכבודה, והשתמש ביוסף בבית הסהר. (שם שם יט)

כלי יקר:

ויהי - הזכיר ג' פעמים ויהי, שיוסף עלה ג' מדרגות, ואחר כך נתן לו אדוניו ג' מיני ממשלה, כפי תוספת הצלחה שראה בו, לפיכך הוסיף לו ממשלה פעמים וג', כי מהתחלה ויהי ה' את יוסף אתו לבד, ועדיין לא נתפשטה הצלחתו לזולתו, ואחר כך ויהי איש מצליח לזולתו, כי מצליח לשון מפעיל, עד שהיה גם עם אדוניו, ואחר כך ויהי בבית אדוניו, ויהי ה' גם בבני ביתו של אדוניו... שגם אדוניו היה מצליח לאחרים... ולפיכך ויפקידהו על ביתו, יען כי מן יוסף באה להם ההצלחה. ויהי מאז - הזכיר ג' מיני ממשלה שנתן לו בזה אחיזה, כי מאז, דהיינו בראשית הצלחתו, כשדבקה השכינה וההצלחה במעשה יוסף לבד, הפקיד אותו בביתו, ולא על ביתו, שהיה פקיד על מעשה עצמו, וכשראה שנתפשטה הצלחה, עד שהיה ה' אתו, עם אדוניו, עשאו פקיד על כל אשר לו... (שם שם א וב)

אור החיים:

ויהי בבית - יסדר סדר הדרגות אשר העלה ה' אותו, כי תחלה כשקנאו נתנו לעבודת עבדים העובדים עבודת חוץ, כי הגדולים לא יעמידו לשרת בבתיהם, אלא אשר יהיה איש ראוי ומצליח, ולזה צוה ה' אתו ההצלחה, ובזה היה בבית אדוניו המצרי, משומרי הבית, ועוד קנה מדרגה אחרת, כשראה אדוניו וגו' וישרת אותו, פירוש יחדו לשרת אותו ביחוד, שבזה יהיה חשוב ולא יחיה חיי צער כעבדים השפלים, ועוד ויפקידהו, קנה מעלה על כל קנין אדונו, ועוד ויעזב את כל אשר לו וגו', ועוד שלא ידע אתו וגו', שלא היה יודע הנכסים הנכנסים ויוצאים, ונעשה שליט בכל קנין המצרי. (שם שם ב)

העמק דבר:

ויוסף הורד - היה המנהג בבא איש למכר עבד, והיה קשה עליו לשבת לשמר העבד ולפרנסו עד שיזדמן קונה, אז היה נמכר לדימוסיא של מדינה, שפוטיפר היה ממונה על זה, והמדנים היו הסרסורים, והיה המנהג שאין הממונה רשאי לקחת לעצמו מדימוסיא, כמו שגבאי צדקה אינם רשאים לקנות מן הצדקה מפני החשד, אבל אם המוכר עצמו מביא מותר, ובזה היתה ההשגחה ליוסף, שקנהו פוטיפר, וכך נפגש עם שרי המלוכה, וזה שאמר ויקנהו וגו' מיד הישמעאלים אשר הורידוהו, ולא הסרסורים המדנים... ויהי בבית - ולא בשדה, וכך ראה אדוניו את עבודתו. (שם שם א וב)

מצליח בידו - ולא משום הצלחת האדון, אלא מפני שהוא בידו. וישרת אותו - לא רק בביתו אלא את גופו, ועוד ויפקידהו - לא לעשות בעצמו, אלא להיות ממונה ונגיד על משרתי ביתו ונכסיו, וכל יש לו - עבודת המלך שביד האדון שהוא שירות שלו, כבודו ושררותו. (שם שם ג וד)

את בית - ביתו ממש, היינו נשיו ובניו, בכל אשר יש לו - בין נכסי עצמו בין בשררותו בעבודת המלך. ויעזב כל אשר לו - נכסי עצמו, מה שאינו כן נכסי המלך לא היה יכול לעזב בידו בלי לדעת חשבון, שהרי יתחייב ראשו למלך, אם לא ידע לענות חשבון. יפה תואר - אף על פי שהיה עמל, שהיו עסקיו רבים מאד, והיינו משום שסלק הכל בהצלחה אלקית באופן היותר טוב... (שם שם ה וו)