יוסף בן סימאי

תלמוד בבלי:

תנו רבנן מעשה ונפלה דליקה בחצירו של יוסף בן סימאי בשיחין ובא אנשי גיסטרא של ציפורי לכבות, מפני שאפוטרופוס של מלך היה, ולא הניחן מפני כבוד השבת, ונעשה לו נס וירדו גשמים וכיבו, לערב שיגר לכל אחד מהן שתי סלעין ולאפרכוס שבהן חמשים... (שבת קכא א)