יוסף הכהן

תלמוד ירושלמי:

יוסף הכהן הביא בכוריו יין ושמן ולא קיבלו ממנו, אף הוא העלה את בניו ואת בני ביתו לעשות פסח קטן בירושלים, והחזירוהו שלא יקבע הדבר חובה. (חלה כז ב)

תלמוד בבלי:

...ואמר רבי יוסי, מעשה ביוסף הכהן שהלך אצל רבו לצידון ללמוד תורה... (עירובין מז ב)

מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות לכי ופרנסי את בני אחותך, ואף על פי כן לא בא עליה אלא לזמן מרובה... (מועד קטן כג א)

ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב הפסח ולא רצה ליטמא, ונמנו אחיו הכהנים וטמאו אותו בעל כרחו. (זבחים ק א)