יוסף מוקיר שבת:

תלמוד בבלי:

יוסף מוקיר שבי הוה ההוא נכרי בשבבותיה דהוה נפישי נכסיה טובא, אמרי ליה כלדאי (חוזים בכוכבים) כולהו נכסי יוסף מוקר שבי אכיל להו. אזל זבנינהו לכולהו ניכסי זבן בהו מרגניתא, אותבא בסייניה (כובעו), בהדי דקא עבר מברא אפרחיה זיקא שדייה במיא, בלעיה כוורא (דג), אסקוה אייתוה אפניא דמעלי שבתא, אמרי מאן זבין כי השתא, אמרי להו זילו אמטיוהו לגבי יוסף מוקיר שבי דרגיל דזבין. אמטיוה נהליה, זבניה, קרעיה אשכח ביה מרגניתא, זבניה בתליסר עיליתא דדינרי דדהבא, פגע ביה ההוא סבא אמר מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא. (שבת קיט א)