יוקר

(ראה גם: אונאה, מסחר, פרנסה)

תלמוד בבלי:

בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר... (סוטה מט ב)

פתח אידך ואמר, מעשה ועמדו ארבעים מודיום בדינר, נחסר השער מודיא אחת, ובדקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכפורים, והביאום לבית דין וסקלום, וחזר השער למקומו... (גיטין נז א)

מעשה שעמדו קינין בירושלים בדינר זהב, אמר רבן שמעון בן גמליאל המעון הזה לא אלין הלילה עד שיהיה בדינרין, בסוף נכנס לבית דין ולמד, האשה שיש עליה ה' לידות ודאות ה' זיבות ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים, ואין השאר עליה חובה, ועמדו קינין ביום ההוא ברבעתים. (כריתות ח א)