יורה

(ראה גם: גשם, מטר)

ספרי:

יורה, שיורד ומורה הבריות להכניס פירותיהם ולהטיח גגותיהם ולעשות כל צורכם, דבר אחר שמתכוין לארץ ואין יורד בזעף, דבר אחר יורה שמורה ומרוה את הארץ ומשקה עד תהום, וכן הוא אומר תלמיה רוה נחת גדודיה, יורה במרחשון ומלקוש בניסן... וכן הוא אומר והורדתי הגשם בעתו, אי מה יורה שמשיר הפירות ושוטף הזרעים ואת הגרנות, תלמוד לומר ומלקוש, מה מלקוש לברכה, אף יורה לברכה... וכן הוא אומר ובני ציון גילו ושמחו בה' אלקיכם, כי נתן לכם המורה לצדקה, ויורד לכם גשם יורה ומלקוש בראשון. (עקב מב)

תרגום יונתן:

ונתתי - ואתן מיטרא דארעכון בעידניה בכיר במרחשון... (דברים יא יד)

אבן עזרא:

יורה - גשם שיורה על שנה טובה, והוא בתחילת השנה. (שם)

רש"ר הירש:

יורה- הוא החשוב ביותר בארץ ישראל ובהעדרו מתענים, יורה - הנכנס באדמה כחץ, או מלשון מרוה, או המורה לעבודות האדם. (שם)