יותם

בן אבימלך.

 

ויבא בית אביו עפרתה, ויהרג את אחיו בני ירובעל שבעים איש על אבן אחת, ויותר יותם בן ירובעל הקטן כי נחבא... ויגידו ליותם וילך ויעמד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא, ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלקים. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית מלכה עלינו. ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלקים ואנשים והלכתי לנוע על העצים... (שופטים ט ה, וראה שם עוד)

רד"ק:

לאטד - המלך הוא לשמר העם מנזק, והאטד אדרבא מזיק למחזיק בו, וכן יחרה לכם מאבימלך. (שם שם יד)

אברבנאל:

לזית - רוצה לומר שהמיוחס כזית העומד שנים רבות בלי השחתה הוא ראוי למלך, ולא בן הפלגש. לאטד - שאין בו לא יחוס וכבוד ופרי ועושר, ורק מעציב, וכן אבימלך... (שם שם ז ויד)