יותרת הכבד

ראה גם: קרבן-הקרבה)

ספרא:

ואת היותרת על הכבד, דבר שקול, שיטול מן הכבד על היותרת ומן היותרת על הכבד, וכשהוא אומר ואת היותרת על הכבד מן החטאת והקטיר המזבחה, שיטול מן הכבד על היותרת, יסיר יותרת אף על פי שאין כליות... (ויקרא פרק יז)

תרגום יונתן:

היותרת - וית דמשתאר על חצר כבדא... (שמות כט יג)

אבן עזרא:

החלבים - ולא הזכיר יותרת שהיא קטנה, ופירוש כמו מה יתרון לאדם... (ויקרא ח כו)

הכתב והקבלה:

יותרת הכבד - מלשון מיתר המתוח על הקשת, והוא הקרום המתוח מעל הכבד, והוא מלא מיתרים וגידים המותחים ומרפים אותו, ומפרישו עם מעט מן הכבד, ולהרמב"ם בהקדמתו לקדשים הוא העוקץ הנקרא גודל הכבד, ולא זכר מהקרום כלל. (שמות כט יג)