יחי

תרגום יונתן:

יחי - יצלח. (שמואל א י כד)

רד"ק:

יחי אדוני - חיי נפש לעולם הבא, כי בעולם הזה היה קרוב למות. (מלכים א לא)

יחי - יצלח, כי התפלה על החיים וההצלחה, שאינם חיים בלא הצלחה. (שם שם לד)

אברבנאל:

יחי - בחיים האמיתיים הנפשיים, או בל יחשוב שאם ממליך את שלמה יקצרו ימיו, ושהיא מתפללת שיאריך ימים, ובזה תחפוץ יותר מהמלכת שלמה. (שם שם לא)

אלשיך:

יחי אדוני - כוונתה בזה לענין דוד מלך חי וקיים. (שם)