יחסיות

(ראה גם: אמת, מציאות)

מורה נבוכים:

דע כי יש דברים, כשיבחנם האדם בדמיונו לא יציירם כלל, אבל ימצא המנע דמיונם כהמנע התקבץ שני הפכים, ואמר כך יתאמת במופת מציאות הדבר ההוא הנמנע לדמותו והוציאהו המציאות. וזה שאם תדמה כדור גדול אי זה שיעורו שתרצה, ואפילו דמית אותו כשיעור כדור גלגל המקיף, ואחר כן תדמה בו קוטר יעבור על נקודת מרכזו, ואחר כך תדמה שני אנשים עומדים על שתי קצוות הקוטר עד שיהיה הנחת רגליהם על ישרון הקוטר, וישוב הקוטר והרגלים בקו אחד ישר, לא ימלט מהיות הקוטר נכחי לאופק או בלתי נכחי, ואם היה נכחי יפלו שניהם יחד, ואם היה בלתי נוכחי יפול אחד מהם, כן ישיג הדמיון. וכבר התבאר במופת שהארץ כדורית, ושמוה מיושבת על שתי קצוות הקוטר, וכל איש משוכני שתי קצוות, ראשו אל השמים ורגליו לצד רגלי האחד שהוא בראש הקוטר האחר, ואי אפשר נפילת אחד מהם כלל ולא יצוייר, מפני שאין אחד מהם למעלה ואחד למטה, אבל כל אחד מהם אחד למעלה ולמטה בהצטרף אל האחר... (חלק א עג)

מכתב מאליהו:

הנה האמת המוחלטת היא רק מציאותו יתברך, והאמת עבורנו היא ביטול ישותנו כלפיו יתעלה. אך האמת המוחלטת בחינת אין עוד מלבדו, נסתרת היא מאתנו, ואין לנו אלא האמת היחסית לבד, כל אחד לפי מדרגתו. כעין זה מצינו בפרה אדומה שמטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים, כי זה אשר טהרה הוא לטמא, טומאה הוא לטהור, זהו גדר היחסיות כנ"ל, אך קשה מאד לאדם להבחין זאת בפנימיות לבבו, כי מדמה הוא שמבחין באופן מוחלט גם במה שחוץ ממנו, על כן ישאל לבבו, ממה נפשך, איך הוא באמת, הטהור אם טמא? משום שבקרב לבו יחשוב שיוכל להשיג את האמת המוחלטת שחוצה לו, ואין שכלו מסתפק ביחסיות, לכן סובר שנמצאת בה סתירה מניה וביה... והענין הוא שקשה עד מאד לאדם, ואפילו לגדול בענקים לבא אל שלמות תכלית הידיעה, שההשגה היחסית היא האמת היחידה שלנו, וכל התיימרות להשגה מוחלטת אינה אלא פרי דמיון שוא. (חלק ג מדרגות בהשגת היחוד, עמוד רסו)