יין המשומר

(ראה גם: לעתיד לבא-סעודה)

תלמוד בבלי:

מאי עין לא ראתה, אמר רבי יהושע בן לוי זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. (ברכות לד ב)

תרגום יונתן:

ויבא לו יין - ולא הוה חמרא גביה, ואזדמן ליה מלאכא ואייתי מן חמרא דאצטנא בעינבוי מן יומי שירוי עלמא ויהביה ביד יעקב. (בראשית כז כה)

תוספות:

ויבא לו - מהיכן היה לו יין, שלא מצינו שמסרה לו אמו, אלא מיכאל הביא לו מגן עדן, ואי אתה מוצא יין של טובה וברכה אלא זה ושל מלכי צדק. (שם)

מהר"ל:

ראה: יין נסך, נר מצוה.