ילד   ילדות

ראה: אב-ובן, בנים, קטן.

ר' צדוק:

בילדות החשק והאהבה גובר באדם, ואז הזמן להשתמש במדת האהבה, וכן שלמה המלך ע"ה איתא בילדותו שיר השירים, (שהש"ר א' וזח"ב ל"ט א'), וכן אברהם שהוא התחלת שם ישראל... וכן מדה כנגד מדה השי"ת אוהב האדם בילדות כמ"ש "כי נער ישראל ואוהבהו", ואחר כך האדם חושק לדברי תורה וחכמה, ואז זמן היראה דאורייתא... (חלק ב צדקת הצדיק עמוד עט)