ילתא

תלמוד בבלי:

...אמר ליה רב נחמן לישדר מר כסא דברכתא לילתא, אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש... אדהכי שמעה ילתא קמא בזיהרא ועלתא לבי חמרא ותברא ד' מאה דני דחמרא, אמר ליה רב נחמן נשדר לה מר כסא אחרינא, שלח לה כל האי נבגא דברכתא היא, (כל יין שבחבית כוס של ברכה הוא), שלחא ליה ממהדורי מילי ומסמרטוטי כלמי... (ברכות נא ב)

...נשדר ליה מר שלמא לילתא, אמר ליה הכי אמר שמואל קול באשה ערוה... שלחה ליה דביתהו שרי ליה תגריה, דלא נישוויך כשאר עם הארץ... (קדושין ע א)