ים המלח

(ראה גם: סדום)

תלמוד בבלי:

כי אתא רב דימי אמר, מעולם לא טבע גברא בימא דסדום, אמר רב יוסף הפוכה סדום והפוכה מילה, גברא הוא דלא טבע, כשורה (קורה) טבע... למא נפקא מינה, כי הא דרבין הוה שקיל ואזיל אחוריה דרבי ירמיה אגודא דימא דסדום, אמר ליה מהו למימשי מהני מיא בשבת, אמר ליה שפיר דמי, מהו למימץ ולמיפתח (יסגור ויפתח עיניו שיכנסו המים), אמר ליה זו לא שמעתי.(שבת קח ב)

ילקוט שמעוני:

הוא ים המלח, לא היה שם ים אלא צנורות היאור נתבקעו ונעשו ים, הדא הוא דכתיב בצורות יאורים בקע... (בראשית פרק יד, עב)

מדרש הגדול:

הוא ים המלח - שהיה בו תחילה כל מיני מעדנים, ובעוונתם נהפך למלח, וכן הוא אומר ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה. (שם יד ג)

רש"י:

הוא ים המלח - לאחר זמן נמשך הים לתוכו ונעשה ים המלח, ומדרש אגדה אומר, שנתבקעו הצורים סביבותיו ונמשכו יאורים לתוכו. (שם)

אבן עזרא:

ראה: ים טבריה.

אלשיך:

ראה: ים טבריה.

מלבי"ם:

כולה משקה - שלפני היות ים המלח שם שטף הנהר על גדותיו, כנילוס. (בראשית יג י)