ים טבריה

זהר:

ראה ים-כללי, וארא טז.

בא וראה, זבולון שאמרנו שהוא ירש ים כנרת, ים כנרת סתם (שהיא המלכות), וכך ראוי להיות, אם כן יהודה איזה חלק יש בו, אלא יהודה לקח כל המלכות ונתאחד בה בכל המדרגות שלה... (בהעלותך מז, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

...ומחכין בימה של טבריא, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה... אבל צד הוא ברשתות ובמכמורות. תנו רבנן, ימה של טבריא בחלקו של נפתלי היתה, ולא עוד אלא שנטל מלא חבל חרם בדרומה, לקיים מה שנאמר ים ודרום ירשה... (בבא קמא פא א)

תלמוד ירושלמי:

...כתיב ונשקפה על פני הישימון, אמר רבי חייא בריא כל מי שהוא עולה לראש הר ישימון ומצא כמין כברה בים של טבריא זו היא בורה של מרים... (כלאים מג א)

פרקי דרבי אליעזר:

ראה ים-כללי, פרק יח.

רש"י:

ומחה על כתף ים כנרת קדמה - שיהא ים כנרת תוך לגבול במערב... (במדבר לד יא)

ים הערבה - ימה של טבריה. (יחזקאל מז ח)

אבן עזרא:

...ונקרא ים ספרד הגדול, בעבור שרחבו ג' מאות פרסאות, ושאר הימים שבארץ ישראל כים סוף וים כנרת וים המלח אין בהם שיהיה רחב שלשים פרסה. (שמות י יט)

אלשיך:

מלח - ידוע שים כנרת שמימיו מתוקים נמשל לקדושה, וים המלח לטומאה. (מלכים ב ב כ)