ימים

תלמוד ירושלמי:

אשר מצא את הימים במדבר, מהו יימים, רבי יהודה בן סימון אומר המיונס, ורבנן אמרי היימים חציו סוס וחציו חמור... מה עשה צבעון וענה, זימן חמורה והעלה עליה סוס זכר, ויצא מהן פרדה... (ברכות ס א)

ילקוט שמעוני:

אמר רבי יהושע למה נקרא שמם ימים, שאימתן מוטלת על הבריות. (בראשית פרק לו, קלח)

תרגום אונקלוס:

הימים - גבריא. (בראשית לו כד)

אבן עזרא:

הימים - להמתרגם גבורים, כמו האמים, כי אל"ף יתחלף ביו"ד, ולהגאון פרדים, ופירש מצא, הרכיב. (שם)

רמב"ן:

הימים - שהיו לו חמורים רבים תובעים אתונות, והרכיבם על סוסיות, ונחשב בדורו לחכמה, כי הכיר במיניהם שהם קרובים ויולידו, ולדעת אונקלוס באו עליו האימים לגזול החמורים והצילם מידם בגבורתו. (שם)