ימין

(ראה גם: רוחות, שמאל)

זהר:

תאנא אמר רבי יצחק הכהן, צריך לשאת יד ימין על השמאל, שכתוב וישא אהרן את ידו על העם ויברכם, ידו כתוב ולא ידיו, שהוא משום שבח ימין על השמאל, אמר רבי אלעזר סוד הוא, משום שכתוב והוא ימשל בך. (נשא קנה)

ספרי:

ימין ושמאל - אפילו מראים בעיניך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל שמע להם. (שופטים קנד)

תלמוד בבלי:

...נשבע ה' בימינו ובזרע עוזו, בימינו זו תורה, שנאמר מימינו אש דת למו... (ברכות ו א)

תנו רבנן ששה דברים נאמרו באספרגוס, אין שותין אותו אלא כשהוא חי ומלא, מקבלו בימין ושותהו בשמאל... תנא עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה... נוטלו בשתי ידיו ונותנו בימין... אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ראשונים שאלו שמאל מהו שתסייע לימין... אנן נעבד לחומרא... (שם נא א)

תניא אמר רבי עקיבא, פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא, ולמדתי ממנו ג' דברים... שאין מקנחין בימין אלא בשמאל... אמר רבא מפני שהתורה ניתנה בימין, שנאמר מימינו אש דת למו, רבה בר בר חנה אמר מפני שהיא קרובה לפה, ורבי שמעון בן לקיש אמר, מפני שקושר בה תפילין, רב נחמן בר יצחק אמר, מפני שמראה בה טעמי תורה... רבי יהושע אומר, מפני שכותב בה... (שם סב א)

...והילכתא משמאל, כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין... (שבת כב א)

...תלמוד לומר וענוה צדק, ואם עושין כן זוכין לתורה שניתנה בימין, שנאמר ותורך נוראות ימינך, רב נחמן בר יצחק אמר, זוכין לדברים שנאמרו בימינה של תורה, דאמר רבא בר רב שילא ואמרי לה אמר רב יוסף בר חמא אמר רב ששת, מאי דכתיב אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, אלא בימינה אורך ימים איכא עושר וכבוד ליכא, אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד, ולמשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא. (שם סג א)

היינו דאמר רבא, למיימינין בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמותא... (שם פח ב)

...נסתלק אהרן וישב לשמאל משה, נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן, נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן, רבי יהודה אומר, לעולם אהרן לימין משה חוזר... כמאן אזלא הא דתניא שלשה שהיו מהלכין בדרך, הרב באמצע וגדול בימינו וקטן בשמאלו, לימא רבי יהודה היא ולא רבנן... (עירובין נד ב)

...דאמר מר כל פניות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח... (יומא טו ב)

ועוד תניא, שלשה שהיו מהלכין בדרך, הרב באמצע גדול בימינו וקטן משמאלו, וכן מצינו בשלשה מלאכי השרת שבאו אצל אברהם, מיכאל באמצע גבריאל בימינו ורפאל בשמאלו... (שם לז א)

מאי טעמא דרבנן, אמר עולא ילפינן רגל רגל ממצורע, מה להלן דימין, אף כאן דימין... (יבמות קד א)

והתניא האומר ימין הרי זו שבועה, מאי טעמא לאו משום דכתיב וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם, אמרי לא, משום דימין גופיה איקרי שבועה, שנאמר נשבע ה' בימינו, ומניין לאומר שמאל שהיא שבועה, שנאמר ובזרע עוזו. (נזיר ג ב)

תנו רבנן, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת... תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. (סוטה מז א)

דתניא רבי אליעזר אומר מניין לרציעה שהיא באוזן ימנית, נאמר כאן אוזן ונאמר להלן אוזן, מה להלן ימין אף כאן ימין... (קדושין טו א)

תנו רבנן באצבע ולקח, מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין, באמצע ונתן, מלמד שלא תהא נתינה אלא בימין... (זבחים כד א, וראה שם עוד)

...כשהוא אומר ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית, כאן שמאלית, הא כל מקום שנאמר כף אינו אלא ימין... (מנחות ט ב, וראה שם עוד)

תנו רבנן, ידך זו שמאל, אתה אומר שמאל או אינו אלא ימין, תלמוד לומר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואומר ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים, ואומר למה תשיב ידך וימינך מקרב חיקך כלה. רבי יוסי החורם אומר, מצינו ימין שנקרא יד, שנאמר וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו, ואידך יד ימינו איקרי, יד סתמא לא איקרי... (מנחות לו ב, וראה שם עוד)

...מה חטאת אינה באה אלא מן החולין, וביום, ובידו הימנית, אף כל אינו בא אלא... מדרבה בר בר חנה נפקא, דאמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין... (שם פג א)

ורבי יהושע בן לוי אמר, אמר קרא בהאבקו עמו, כאדם שחובק את חבירו וידו מגעת לכף ימינו של חבירו... (חולין צא א)

רבי שמעון אומר בנות עשירים צד ימין ממהר לבא שנישוף באפקוריסן, בנות עניים צד שמאל ממהר לבא (הסימן), מפני ששואבות כדי מים עליהן... רבי חנינא בן אחי רבי יהושע אומר, מעולם לא קדם צד שמאל לצד ימין חוץ מאחת שהיתה בשכונתי, שקדם צד שמאל לצד ימין וחזר לאיתנו. (נדה מח ב)

מדרש רבה:

לב חכם לימינו זה יצר טוב, שהוא נתון בימינו, ולב כסיל לשמאלו, זה יצר הרע שנתון לשמאלו. דבר אחר לב חכם לימינו, אלו הם הצדיקים שהן נותנין לבם לתורה שהיא מימין, שנאמר מימינו אש דת למו, ולב כסיל לשמאלו אלו הן הרשעים שהן נותנין לבם להעשיר, שנאמר בשמאלה עושר וכבוד... (במדבר כב ח)

שמאלו תחת לראשי אלו לוחות הראשונים, וימינו תחבקני אלו לוחות השניים, דבר אחר שמאלו תחת לראשי זו ציצית, וימינו תחבקני אלו תפילין, דבר אחר שמאלו תחת לראשי זו קריאת שמע, וימינו תחבקני זו תפלה, דבר אחר שמאלו תחת לראשי זו סוכה, וימינו תחבקני זה ענן שכינה לעתיד לבא... (שיר ב יז)

מדרש תנחומא:

וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו (מלכים א' כ"ב), וכי יש שמאל למעלן, אלא אלו מימינים מטין לזכות, ואלו משמאילים מטין לכף חובה... (שמות יח)

ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' וגו', ימינך למה שני פעמים, אלא כשישראל עושין רצונו של מקום עושין שמאל ימין, וכשאין עושין רצונו, כביכול, עושין ימין שמאל, שנאמר (איכה ב') השיב אחור ימינו, ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל... (בשלח טו)

שוחר טוב:

...לכן מסר הקב"ה כל המלאכים הללו שיהו משמרין אותו אלף משמאל וריבוא מימין, למה מימין יותר משל שמאל, מפני שהימין שולטת בכל המצוות, לכך ורבבה מימינך אליך לא יגש, אבל השמאל אינה שולטת אלא במצוה אחת, ואיזו זו מצות תפילין, לכך נמסרו לשמאל אלף... (תהלים יז)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר, לב חכם לימינו אלו הצדיקים שהוגים בתורה שנתנה בימין, ולב כסיל לשמאלו אלו הרשעים שנותנים לבם להתעשר, שנאמר בשמאלה עושר וכבוד, ודבר אחר לב חכם לימינו זה משה, ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד שעשו העיקר טפל... (קהלת פרק י, תתקפט)

לקח טוב:

וישלח ישראל את ימינו - בכל מקום הימין משובח, לענין עבודה, לענין הזאה ולענין ברכה. (בראשית מח יד)

אבן עזרא:

ויקרא בהם שמי - ...והימין נכבד ותקיף מהשמאל. (בראשית מח טז)

לימינו - רוצה לומר ימצאנו תמיד מהרה, שלימין יותר כח ומהירות, כי הכבד מבוע הדם לימין. (קהלת י ב)

רד"ק:

ואפנה על ימין או על שמאל - לקחת גדולה או פחותה מכם בארץ הזאת. (בראשית כד מט)

ספורנו:

שים ימינך - שהנפש תכוין למה שיסמוך עליו, ויכוין יותר בסמיכת הימין שהיא יותר חזקה. (בראשית מח יח)

אלשיך:

ורבבה מימינך - לצד הימין הקרוב לקדושה יבקשו להרע יותר. (תהלים צא ז)

מהר"ל:

...אמנם טור מלכא נגד הימין, כי כל אמצע יש לו ימין ושמאל, ולכך אי אפשר שלא יהיה כאן ימין ושמאל, אשר להם גם כן דברים מיוחדים, ולכך היה בארץ ישראל ביתר שהוא כרך חזק ותקיף ויש לו חוזק ימין, והיו נוטעים נטיעות לעת החופה... אבל טור מלכא יש לו כח השמאל, אשר מן שמאל הוא הרבוי, ודבר זה ידוע למביני מדע. וזה תבין ממה שאמרו חז"ל הרוצה להעשיר יצפין, כי דרום נקרא ימין, וממילא צפון הוא השמאל ומשם העושר שהוא רבוי הממון, כי השמאל הוא התחלת הרבוי, כי הימין אין שם רבוי כלל, כי הוא ראשון, ואין בראשון רבוי כלל, אבל השמאל הוא השני, ומשם הרבוי, והרוצה להחכים ידרים, כי הדרום הוא ימין, והימין הוא הראשון, והראשון הוא אחד פשוט, והשני הוא התחלת הרבוי... (נצח ישראל פרק ה)

...וידוע כי המים נחשבים לימין, והתנינא שהוא שורף בארס שלו נחשב לשמאל, והפישקנצא שהוא באויר אינו נחשב לא לימין ולא לשמאל, ועל ידי זה מתחבר ההשתלשלות כאשר מתחבר השתלשלות הימין הוא האקרקותא אל השמאל שהוא התנינא, והתנינא שהוא השתלשלות השמאל מתחבר בדבר שאינו לא לימין ולא לשמאל, זה הפשקנצא באילנא, ואז יתיב הפשקנצא באילנא. אתה הבן אלו דברים אם אפשר לך להבין, ואם אי אפשר לך תבין זה על כל פנים, כי עיקר המאמר הזה בא לגלות על השתלשלות וקשור ההשתלשלות עד שהוא עולם אחד... (באר הגולה באר ה, ד"ה בתחלה)

וכבר אמרנו לך הטעם, למה דוקא רוח צפונית, מפני כי השמאל הוא חסר מן הימין, וצד דרום נקרא ימין, אבל מערב שנקרא אחור, אף על גב שאינו במדרגת הפנים שהוא מזרח, מכל מקום אין חסרון בו, אבל צד שמאל חסר, כמו שידוע... (שם באר ו, ד"ה בפרק אין דורשין)

אמנם כאשר תעמיק תדע, כי היה מיוחד לזה בר דרומא, כאשר תדע כי דרום נקרא ימין, מדכתיב (תהלים פ"ט) צפון וימין אתה בראתם, והיה ההוא בר דרומא מיוחד אל כח תנועה מהירה, כי היד הימין מיוחד לקלות התנועה לא השמאל... ונכללו שני הדברים יחד המהירות וקלות התנועה, וזה בכח ימין, והגבורה למלחמה בצד שמאל... (חידושי אגדות גיטין נו ב)

הכתב והקבלה:

ימינך ה' - פירוש כחך וגבורתך, וכן בא ימין על ההצלחה, וכן לקץ הימין בדניאל, וזה שאמר כל עניני זכות בימין, והימין מיוחד לחסד. (שמות טו ו)

העמק דבר:

ואפנה על ימין - אחפש עצות לדבר, והוא כינוי לאופנים שונים בדרך הישר או בעקלתון. (בראשית כד מט)

משך חכמה:

על כף הכהן השמאלית - ...שהימין מכונה על החכמה והתורה, והשמאל על הכחות האנושיים, הטבעי, המתאוה וההכרח, שכינו אותם תינוק יצר ואשה, שתהא שמאל דוחה וימין מקרבת על דרכי התורה והחכמה. והנה ביום כפורים שהאדם כמלאך ונפרד מעניני החומר, אז גם שמאל מכפרת, כבמנחות כ"ה... (ויקרא יד טו)

שפת אמת:

וכתיב ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גוים יירש. כי הימין מיוחד לבני ישראל, ולפי שעשו היונים פרצה במקדש, כמו שכתוב ובאו בה פריצים, לכן כשגברה מלכות חשמונאי עשו פרצה בהם ונעשה גם משמאל ימין, כמו שאמרו רז"ל בזמן שישראל זכאין, אף השמאל נעשה ימין, וזה הבינו חכמי הדור שהיו בלשכת הגזית, שהוא עת לפרוץ בשמאל ולירש נחלת גוים, ועל זה כתיב לא תסור וכו' אשר יגידו לך ימין ושמאל, ודרשו חז"ל אפילו יאמרו לך על שמאל שהוא ימין, כי לכל זמן ועת, והם הבינו כי הוא עת להמשיך אור גם בשמאל, וזה כח תורה שבעל פה, ורמזו מזוזה בימין נר חנוכה בשמאל... (בראשית חנוכה תרנ"ו)