יעקב   אלוקי

(ראה גם: אבות-אלוקי, יעקב-כללי-חלום)

תלמוד בבלי:

אמר רבי שמעון בן לקיש, ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלקי אברהם, ואברכך, זהו שאומרים אלקי יצחק, ואגדלה שמך, זהו שאומרים אלקי יעקב, יכול יהו חותמין בכולן, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין... (פסחים קיז ב)

רש"י:

שם אלקי יעקב - שהבטיחו בלכתו לחרן ושמר הבטחתו. (תהלים כ ב)

אבן עזרא:

אלקי יעקב - שעברו עליו צרות רבות וה' הצילו. (שם)

רד"ק:

אלקי יעקב - שהוא אבינו לבד, ולא היה לו בן אחר. (שם)