יעקב   הבאר

(ראה גם: אבות-מעשה, באר, יעקב-ולבן)

 

וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר... ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. (בראשית כט ב וי)

זהר:

עיין ויצא צב והלאה.

כיון שנשלם יעקב, (כי מצא את בת זוגו רחל), לא היה צריך עזרה אחרת לאבן, מה כתוב, ויגש יעקב ויגל את האבן ולא כתוב ויסר והסירו, אלא וגללו, היינו ערבוב השטן, ואינו יכול לקטרג... כיון שיעקב עשה מקודם פעולה למטה בעולם הזה לנצח את עשו, זכה גם כן לנצח אותו למעלה, שהוא סוד גלילת האבן... (שם קג, ועיין שם עוד)

מדרש רבה:

וירא והנה באר בשדה, רבי חמא בר חנינא פתר ביה שית שיטין, והנה באר בשדה, זו הבאר, והנה שלשה עדרי צאן, משה ואהרן ומרים, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, שמשם כל אחד ואחד מושך מים לדגלו ולשבטו ולמשפחתו. והאבן גדולה על פי הבאר, אמר רבי חנינא כמלא פי כברה קטנה היה בה, ונאספו שמה כל העדרים, וגללו בשעת המחנות, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה, בשעת מסעות והיתה חוזרת לאיתנה.

דבר אחר והנה באר בשדה זו ציון, והנה שלשה עדרי צאן אלו שלשה רגלים, כי מן הבאר ההיא ישקו, שמשם היו שואבים רוח הקדש, והאבן גדולה זו שמחת בית השואבה, ונאספו שמה כל העדרים מלבוא חמת ועד נחל מצרים, וגללו את האבן וגו', שמשם היו שואבים רוח הקדש, והשיבו את האבן מונח לרגל הבא.

דבר אחר, והנה באר בשדה זו ציון, והנה שלשה עדרי צאן, אלו ג' בתי דינים, כי מן הבאר ההיא, שמשם היו שומעין את הדין, והאבן גדולה, זו בית דין הגדול שבלשכת הגזית... והשיבו את האבן, שהיו נושאין ונותנין בדין, עד שמעמידין אותו על בוריו.

דבר אחר והנה באר בשדה זו ציון, והנה שם שלשה עדרי צאן, אלו שלשה מלכיות ראשונות, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, שהעשירו מן ההקדשות הצפונות בלשכות, והאבן גדולה על פי הבאר, זו זכות אבות, ונאספו שמה כל העדרים זו מלכות רומי, שהיא מכתבת טירוניא מכל אומות העולם... והשיבו את האבן למקומה, לעתיד לבא זכות אבות עומדת... (בראשית ע ח, וראה שם עוד)