יעקב   תורה

(ראה גם: אבות-תורה, יעקב-כללי)

מדרש רבה:

ראה יעקב-כללי, בראשית עט ז, ופא ג.

מדרש תנחומא הישן:

...ועמד יעקב ולא זז מן התורה, שנאמר ויעקב איש תם יושב אוהלים... (תולדות א)

דבר אחר ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו, מהו, אמר רבי נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שיהא שם מורה תורה, שיהיו השבטים הוגים תורה. תדע לך שהוא כן, כיון שהלך לו יוסף מאצלו, היה יעקב יודע באיזה פרק פירש ממנו, שהיה שונה אותו, כיון שבאו אחי יוסף ואמרו לו עוד יוסף חי, ויפג לבו שלא היה מאמין בו, נזכר יעקב באיזה פרק פירש ממנו יוסף, אמר להם נתן לכם סימן באיזה פרק פירש ממני יוסף, אמר יעקב בלבו, יודע אני שבפרק עגלה פירש ממני יוסף, ואמר להם אמרו באיזה פרק פירש ממני יוסף... ללמדך שבכל מקום שהלך היה עוסק בתורה, כשם שהיו אבותיו... (ויגש יב)

מהר"ל:

...ומדת יעקב למדת השבת, כי השבת הוא ראוי אל מדתו, שנאמר אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וגו', והאכלתיך נחלת יעקב אביך... כיעקב שנאמר בו ופרצת ימה וקדמה וגו', הרי כי השבת ראוי אל מדת יעקב. והדבר מבואר לחכמים כמה שאמר לפני זה וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד, והקדושה בפרט ליעקב, דכתיב והקדישו את קדוש יעקב, ולכך כל אחד קיים המצוות הראויים לפי מדתו, ולא תאמר כי לא קיים יצחק רק מצות שחיטה ויעקב מצות שבת, שזה אינו, דודאי היו מקיימים שאר מצוות גם כן, רק מפני כי אלו המצוות ראויים לכל אחד מצד עצמו, דהיינו מצד מדתם, נחשבת המצוה כאילו היו מצווין עליה, והשכר יותר גדול שכאשר הוא מצווה מן השי"ת דבר זה יותר במדרגה...

יש במדרש שיעקב אמר לעשו עם לבן גרתי, אף על פי כן תרי"ג מצוות שמרתי, אם כן מוכח שיעקב שמר כל התורה כמו אברהם, ולפי זה צריך לומר כי יעקב היה מוכן גם כן לכל התורה כמו אברהם, והטעם כמו שאמרנו, שהתורה תקרא תורת חסד... ולכך תקרא התורה תורת אמת, על שם שיש בה האמת הברור, ולכך זכה יעקב שמדתו האמת אל התורה... ולפי זה מה שאמר תרי"ג מצוות קיימתי, והרי נשא שתי אחיות, רוצה לומר כי אלו שתי אחיות נשא על ידי רוח הקודש, דכמו שקיימו כל התורה על ידי רוח הקודש, כך הותרו להם גם כן איזה מצוות על ידי רוח הקודש... רק שעל כל פנים יש חלוק והפרש ביניהם, כי אברהם שהיה מוכן לגמרי אל התורה, וכאילו היה מצווה, לפיכך כתיב אצלו עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו', אבל יעקב לא היה כל כך מסוגל אל התורה, שיהיה נחשב כאילו היה מצווה מן השי"ת, ויצחק גם כן לא היה מוכן אל התורה שיהיה כמו יעקב, ומכל מקום היו מקיימין התורה מעצמם. (תפארת ישראל פרק כ)

... ומה שיעקב לא ירצה לברך, מפני שנשא ב' אחיות, פירוש לא שעשה שום איסור, שהתורה עוד לא ניתנה, רק שהיה מוכן ומסוגל לישא ב' אחיות, וזהו קצת גנאי, שמסוגל לדבר שנגד התורה. וכבר אמרתי שמה שאבות שמרו תורה הוא במצות עשה, המעשים הטובים שהם ההגונים, ולא בלא תעשה, שאין שייך לשמרם מי שלא נצטוה בהם. (גור אריה ויקרא כ יז)