יער

(ראה גם: עץ)

תלמוד בבלי:

ארבעה דברים פטרו במחנה, מביאין עצים מכל מקום... האי תקנתא דיהושע הוה, דאמר מר עשרה תנאים התנה יהושע, שיהו מרעין בחורשין, ומלקטין עצים משדותיהן, התם בהיזמי והיגי, הכא בשאר עצים, אי נמי התם במחוברין הכא בתלושין, אי נמי התם בלחין הכא ביבשים. (עירובין יז א)

...שנאמר ואשר יבא את רעהו ביער, מה היער רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם, אף כל רשות לניזק ולמזיק להכנס לשם... (מכות ח א)

הרקאנטי:

...מה הוצרך לפרט יותר ואשר יבא את רעהו ביער, ועל דרך האמת רמז רמז גדול, כי היער מקום ממשלת מדת הדין, ושם עשתה מדת הדין שליחותה, שנאמר והאלקים אנה לידו... (דברים שופטים דף פז)