יפו

 

ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו. (יהושע יט מו)

...וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש... (יונה א ג)

ואנחנו נכרות עצים מן הלבנון ככל צרכך ונביאם לך רפסודות על ים יפו... (דברי הימים ב ב טו)

תלמוד בבלי:

...שיורדי הים בכלל יושבי היבשה, לא כאלו שהולכין מעכו ליפו אלא במי שדרכו לפרש... (נדרים ל א)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר כי שפע ימים יינקו, זו ימה של יפו שגנוז לצדיקים לעתיד לבא, מנין אתה אומר, שכל ספינות שאבדו בים הגדול וצרורות של כסף ושל זהב ואבנים טובות ומרגליות וכל כלי חמדה, שהים הגדול מקיאן לימה של יפו, שגנוז לצדיקים לעולם הבא, תלמוד לומר כי שפע ימים יינקו... (דברים פרק לג, תתקסא)