יצחק   ויעקב

(ראה גם: יצחק-ברכת-ועשו)

פרקי דרבי אליעזר:

...ולקח יעקב בניו ובני בניו ונשיו והלך לקרית ארבע אצל יצחק אביו, ומצא שם את עשו ואת נשיו יושבים באהל יצחק ונוה אהלו. וראה יצחק את יעקב ואת נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל אשר לו ושמח בלבו מאד, ועליו הכתוב אומר וראה בנים לבניך שלום על ישראל... (פרק לח)

מדרש רבה:

ויבך אותו אביו, זה יצחק, רבי לוי ורבי סימון אמרו, אצלו היה בוכה, וכיון שיצא מאצלו היה הולך ורוחץ וסך ואוכל ושותה, ולמה לא גילה לו, אמר, הקב"ה לא גילה לו, ואני מגלה לו... (בראשית פד יט)

רמב"ן:

אם יעקב ועשו - והיה ראוי שיצוה גם כן לעשו, אבל ידע שברכת אברהם תהיה רק ליעקב, ועשו שמע אבל לא עשה כראוי לקחת מבנות לבן, ולא גירש הרעות. (שם כח ה)

רד"ק:

ויאהב יצחק את עשו - רק מפני הציד, ואין צריך לומר שאוהב את יעקב, ורבקה אוהבת רק את יעקב, כי עשו משולל מחכמה, ובמלאכתו סכנה כל יום... (שם כה כח)

ויתן לך את ברכת אברהם - שאתה הזרע המיוחד לי. (שם כח ד)

אלשיך:

ויקרא את שמו יעקב - כי חלקו וטובו של יעקב בסוף טובו של עשו הנוטל העולם הזה, ויצחק הכיר זאת על פי מראיהם בלידתם, כי בן ס' היה, ומה שאהב את עשו היה רק כי ציד בפיו, לאהבת המועיל בעלמא, וידע שיעקב הוא הטוב. (שם כה כו)

ויחרד יצחק חרדה - שאולי הומר ליעקב טוב העולם הבא בעולם הזה ויאבד הברכות הרוחניות, ואם כן גדולה אבדתו מאבדת עשו. הצד ציד ויבא - מכל זה ראה שיעקב הצליח בכך, ואם כן הוא מה', ואתה לא זכית, גם ברוך יהיה - יקבל גם הברכות הרוחניות, שהתורה מזכירה אותן בכל מקום רק ברמז. (שם כח לג, וראה עוד יצחק-ברכת)

רש"ר הירש:

...סבה שניה בכשלון החינוך היתה האהדה החלוקה של ההורים לבניהם, הילד הפחות מוכשר זקוק לטפוח אוהד יותר עוד מן הילד החולני. האהבה השונה של ההורים מתבארת מתוך משיכת הנגודים זה את זה, בעיני יצחק המתבודד מוצא חן אפיו הרועש והמעשי של עשו, ורבקה מבית בתואל הארמי אוהבת את תמותו של יעקב... (שם כה כז)

העמק דבר:

ויקרא יצחק אל יעקב - שבוש לבא לפניו, ואמר לו יישר חילו על מה שעשה, ונתן לו עצה על האשה. (שם כח א)