יצחק   וישמעאל

(ראה גם: אברהם-ובניו, ישמעאל)

ספרי:

רבי שמעון בן יוחי אומר, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורשם, ואין אני דורשן כמותו, ודברי נראים מדבריו, הרי הוא אומר ותרא שרה את בן הגר המצרית שעבד עבודה זרה, ואני אומר לא לענין הזה צריך, אלא לענין שררות, וכשבאו לחלק, היה ישמעאל אומר לו, אני נוטל שני חלקים שאני בכור... (ואתחנן לא)

תלמוד בבלי:

רבי לוי אומר, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק, אמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצוות, שאתה מלת בן שמנת ימים, ואני בן שלש עשרה שנה, אמר לו ובאבר אחד אתה מגרה בי, אם אומר לי הקב"ה זבח עצמך לפני אני זובח, מיד והאלקים ניסה את אברהם... (סנהדרין פט ב)

פסיקתא:

לעולם הקב"ה אוהב את הנרדפים ושונא את הרודפים, ישמעאל רודף את יצחק אחיו, ותרא שרה את בן הגר המצרית וגו' (בראשית כ"א), שהיה זורק עליו חצים כמתלהלה היורה זקים חצים ומות, ואמר הלא מצחק אני (משלי כ"ו), לפיכך הקב"ה אוהב את יצחק.... (פרשה כשב)

מדרש רבה:

ראה יצחק-נסיון, בראשית נה ד.

מדרש תנחומא הקדום:

...זה יצחק, למיחלים שהיה מייחל להקב"ה, להציל ממות נפשם, שהיה מבקש ישמעאל להורגו, שנאמר ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק (בראשית כ"א), ואין מצחק אלא הריגה, שנאמר יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו (שמואל ב' י"ד)... (בראשית כו ה)