יציאה

(ראה גם: יצא, מי רגלים, צואה)

 

ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ. ויתד תהיה לך על אזנך, והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך. (דברים כג יג)

ויבא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה, ויבא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. (שמואל א כד ג)

תלמוד בבלי:

אמר רבי לקיש ארבעה דברים העושה אותן דמו בראשו ומתחייב בנפשו, ואלו הן, הנפנה בין דקל לכותל... לא אמרן אלא דלית ליה ארבע אמות, אבל אית ליה ארבע אמות לית לן בה... (פסחים קיא א)

האי מאן דמפני אגירדא דדיקלא אחדא ליה לדידיה רוח פלגא... (שם שם ב)

אמר רבי אלעזר בן עזריה קשין נקביו של אדם כיום המיתה וכקריעת ים סוף, שנאמר מהר צועה להפתח, וכתיב בתריה רוגע הים ויהמו גליו... (שם קיח א)

...אשפתו כקבר פתוח כולם גבורים... וחד אמר בשעה שעושין צרכיהן עושין אשפתות אשפתות של זבל, ושמא תאמר מפני שחולי מעיים הם, תלמוד לומר כולם גבורים. אמר רב מרי שמע מינה האי מאן דנפיש זיבליה חולי מעיים הוא... (סוטה מב ב)

אמר רב אחאי המשהה את נקביו עובר משום לא תשקצו... (מכות טז ב)

...יצא לצורך נכנס ויושב במקומו, אמר רב פפא לא אמרו אלא לקטנים, אבל לגדולים לא, הוה ליה למבדק נפשיה מעיקרא, דאמר רב יהודה אמר רב לעולם ילמד אדם עצמו להשכים ולהעריב, כדי שלא יתרחק. אמר רבא האידנא דחלשא עלמא אפילו לגדולים נמי... (הוריות יג ב)

אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים... ומעשה באחד שבקש להשתין מים ולא השתין ונמצא כריסו צבה... אמר רב פפא לא ישתין אדם מים לא על כלי חרס ולא על מקום קשה. איתתא לא תקום להדיא באנפי ינוקא אגיסא לית לן בה. תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר עמוד החוזר מביא אדם לידי הדרוקן, סילון החוזר מביא אדם לידי ירקון... צואה רבה הדרוקן רבה, מי רגלים רבים ירקון רבה... (בכורות מד ב)

אותיות דרבי עקיבא:

...יש לו מפתח של נקבים, שנאמר (ישעיה נ"ב) מהר צועה להפתח. (אות ז)

משנה תורה:

וכן אסור לאדם שישהה את נקביו כלל בין גדולים בין קטנים, וכל המשהה נקביו הרי זה בכלל משקץ נפשו, יתר על חלאים רעים שיביא על עצמו ויתחייב בנפשו, אלא ראוי לו להרגיל עצמו בעתים מזומנים, כדי שלא יתרחק בפני בני אדם ולא ישקץ נפשו. (מאכלות אסורות יז לא)

רלב"ג:

להסך - עשיית צרכים גדולים, שמדרך הגדולים הצנועים לסכך רגליהם בבגדיהם שלא תראה ערותם. (שמואל א כד ג)

ספר חרדים:

המשהה נקביו בגדולים עובר משום בל תשקצו, ובקטנים עובר משום שתים, משום בל תשקצו ומשום לא יהיה בך עקר... (מצוות לא תעשה מן התורה התלויות בראש הגויה פרק ז)

מהר"ל:

...וזה שאמר כאן (נדה ל' ב') ואינו מוציא רעי, שאלמלא מוציא רעי הורג את אמו, וביאור זה שיהיה נוהג עצמו בקדושה ובטהרה, וכדכתיב בקרא ויתד תהיה לך על אזנך (דברים כ"ג), וזה שהוא בבטן אמו אינו מוציא רעי כלל, שאלמלא מוציא היה הורג את אמו, כלומר, שהטינוף מבטל את המקום אשר הוא שם, עד שאינו נחשב מקום לכל דבר שבקדושה... כי הצואה מבטלת המקום שהוא שם, עד אשר אינו נחשב למקום כלל... (דרשה לשבת תשובה)

...והשני הוא כנגד זה המאריך בבית הכסא, לסלק דבר שהוא תוספת אצלו, ובפרט כאשר תוספת כמו זה להסיר דבר שהוא שקוץ נפשו וכמו שאמרו במסכת מכות, כל המשהה נקביו עובר בבל תשקצו את נפשותיכם, ולכך דבר זה שהוא סלוק התוספת מן האדם הוא אריכת ימיו של אדם, כי האדם צריך שיהיה קיים כמו שהוא, מבלי תוספת וחסרון... (נתיב העבודה פרק יז)