יציאת מצרים   פקד יפקד

(ראה גם: גאולה, יוסף, פקד)

 

ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת, ואלקים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב... (בראשית נ כד)

לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת אליהם ה' אלקי אבותיכם נראה אלי אלקי אברהם יצחק ויעקב לאמר, פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים... (שמות ג טז)

זהר:

עיין ויצא רסט והלאה.

מכילתא:

פקד יפקד אתכם, פקד אתכם במצרים, יפקוד אתכם בים סוף, פקד אתכם במדבר, יפקוד אתכם על נחלי ארנון, פקד אתכם בעולם הזה, יפקוד אתכם בעולם הבא... (בשלח הקדמה)

מדרש רבה:

אמר להם פקד פקדתי, אמר לו מסורת היא בידם מיוסף, שבלשון הזה אני גואלם, לך אמור להם זה הסימן, ומהו פקד פקדתי, פקד במצרים פקדתי על הים, פקד להבא פקדתי לשעבר, ואת העשוי לכם במצרים, כלומר אני פוקד על המצריים מה שעושים לכם... מיד ושמעו לקולך, שמסורת גאולה היא בידם, שכל גואל שיבא ויאמר להם פקידה כפולה גואל של אמת הוא... (שמות ג יא)

מדרש תנחומא:

וילך משה ואהרן ויאספו וגו', אמר להם כך אמר הקב"ה פקד פקדתי אתכם, סימן זה היה מסור בידם מימות אברהם ויצחק, ויעקב מסר ליוסף ואמר להם כל גואל שיבא ויאמר לכם פקד פקדתי הוא הגואל של אמת. (שמות כד)

מדרש הגדול:

וישמעו כי פקד ה' וגו', אמר רבי חמא בר חנינה, בא וראה כבשים שהקב"ה כובש בעולמו, אילו גדל משה בבית אביו עד שדבר עמו הקב"ה, בשעה שבא ואמר להן לישראל פקד פקדתי אתכם לא היו מאמינים לו, שהיו אומרים מבית אביו למדה, לפי שמסורת היתה ביד יוסף כל מי שיבא ויאמר פקד פקדתי הוא מושיע את ישראל, ויוסף למדה למכיר בן בנו, ומכיר נתנה ללוי שהאריך ימים מכל השבטים, ולוי לקהת, וקהת לעמרם. אלא נתלש משה מבית אביו וגדל במדין ארבעים שנה, כיון שבא ואמר להן לישראל בלשון הזה פקד פקדתי, מיד האמינו לו. (שמות ד לא)

פקד יפקד - שתי פקידות, אחת בתשרי ואחת בניסן, בתשרי בטלו מן העבודה ובניסן נגאלו... (שם יג כ)

תרגום יונתן:

ראה יציאת מצרים-כללי, בראשית נ כה.

אלשיך:

פקד יפקד - פקידה כפולה, בצבאות מעלה ומטה... (שמות יג יט)

מהר"ל:

ראה יציאת מצרים-כללי, גבורות ה' פרק ג ופרק כו.

שפת אמת:

בלבת אש... פירוש שנקודת יוסף הצדיק עומדת בכל עת צרה, כדכתיב בית יוסף להבה וכו' ששולט מרחוק, לכן גם הרשעים מריחין ריח קדושת הברית ובורחין, אך הגלות מתחילה כשלא ידע את יוסף וכו', אף על פי כן הצדיק שמרגיש בחינת יוסף איננו בגלות ויכול להיות הגאולה על ידו, וזה הסימן גאולה שמסר להם יוסף, שכל מי שיראה ויבין שיש גם בגלות פקידה, אף שהוא בהסתר, הוא מוכן לגאולה... (שמות תרל"ו)

בפסוק וירא מלאך וגו' בלבת אש, זהו בחינת יעקב ויוסף, בית יעקב אש ויוסף להבה, זהו בלבת אש, דעיקר הגלות והגאולה היה בב' אלו, לכן כתוב פקד פקדתי פקידה כפולה של יעקב ויוסף, ושניהם נטעו נקודות בישראל שלא יכול להשתנות... ולכן היו בטוחים כי פקוד יפקוד אתכם... (שם תרס"ב)

שם משמואל:

ולפי האמור יובן הענין של פקידה כפולה שהיה לסימן שהוא גואל של אמת, היינו באשר צריכין לגאולה כפולה, אחת להוציאם מתחת העונש המר שהוא השיעבוד, ועוד ליתן להם חיים חדשים, כי החיים שלהם אבדו כנ"ל בענין הרוצח מאחר שחטאו בחיים, ובודאי זה הענין שהם הנשמות שהיו בדור המבול היו סוד כמוס וחתום ולא ידוע זה בלתי בקבלה, על כן היה זה סימן לגואל של אמת... וזהו שהשיבו השי"ת בהוציאך את העם ממצרים תעבדון וגו', על פי דברי הש"ס, מניין לדברי תורה שהם קולטין, שנאמר את בצר במדבר, וכתיב בתריה וזאת התורה, וכמו שעל ידי ערי מקלט הוא משיג חיים חדשים, כן באמצעות התורה, ובזה יש לפרש המדרש פקד פקדתי, ולהנ"ל יש לומר פקוד להבא הוא מתן תורה, פקדתי לשעבר על המירוק... (שמות תרע"ב)

ומעתה יובן הסימן של פקד יפקד, דהנה ידוע שכל כחות החיצוניים הם רק כחות פרטיים ואף כישוף... ועל כן אם יבא אחד ויאמר פקוד יפקוד אלקים מוכרח להיותו גואל של אמת, ששוב אין לומר שכוונת אלקים על כח מכחות החיצוניים, שהם אין בידם שליטה על גאולה כוללת עד עולם הבא, ועל כן כוונתן על השי"ת... (פסח תרע"ג)

ראה גם יציאת מצרים-כללי, ויקרא פסח תרפ"א.

פרי צדיק:

...ויש לומר, דהנה איתא במדרש רבה (פ"ג) ושמעו לקולך, למה שמסורת גאולה היא בידם, שכל גואל שיבא ויאמר להם פקידה כפולה גואל של אמת הוא, וכתב על זה הרמב"ן ושיש עליך לשאול ומנין להם שיאמינו, שמא שמע משה במסורת הזאת כמותם, אבל באמת מה שהקב"ה יפקוד ויזכור את ישראל הוא גם כן כמו שאתה הווה עמי, וכמו שנאמר כמים הפנים לפנים וגו', דאמרו זה גם על הקב"ה, וכשיעלה בזכרונינו אלוקותו יתברך, אז יזכור גם הוא אותנו, והגואל השליח דאנכי שלחתיך הוא יאיר להם האור הזה בלבם גם בגודל שיקועם וחשכות מצרים. וזה סימן הגואל האמיתי, שיוכל להכניס זה בלבם, והגם דצריך שאתה הווה עמי, שההתחלה יהיה מהתערותא דלתתא, אבל כשהגיע אל העם אז הוא המעוררם גם לאתערותא, וזה שאמר על שאלת מה שמו, היינו איזה תפיסה יוכל להיות בהם בגודל השיקוע בלא אתערותא מהם, ועל זה אמר אשר אהיה, דגם מה שאתה הווה עמי, אני אהיה גם על זה לעשות שתהיה אתה הווה עמי. ואיתא בפרקי דרבי אליעזר, פ"ף בו נגאלו אבותינו ממצרים, פקוד פקדתי וכו', כי פקוד לשון מקור, וזה הסימן היה מסור בידם, שהגואל שיבא ויאמר להם פקוד, היינו שיכניס בלבם ענין פקידה שירגישו בלבם אור מפקידה, זה יהיה הגואל של אמת, וכאשר בא משה ואמר להם פקד פקדתי, תיכף נכנס בלבם אור פקידה, ועל ידי זה האור האמינו תיכף ושמעו בקולו, וכן יהיה לעתיד... (שמות ו)