יצר   רצון

(ראה גם: אדם-בחירה, יצר הטוב, יצר הרע, רצון)

 

...כי יצר לב האדם רע מנעוריו... (בראשית ח כא)

...שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך... (דברי הימים א כט יח)

תלמוד בבלי:

...אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי, אומרים לו נאה היית מיוסף... (יומא לה ב, וראה עוד יצר הרע)

חובת הלבבות:

...והרכיב הבורא יתברך בנפשות האנושיות כח תאוה תכספנה בו למזון המוכן להם בעולם הזה, להעמידם ולתקנם כל ימי חבורם, והרכיב בהן עוד כח אחר תכסופנה בו למשגל להיות מן האיש תמורתו בעולם, ונתן הבורא יתברך לאדם שכר עליהם התענוג בהם, והפקיד עליו היצר להניע אותו אל המאכל והמשתה והמשגל ואל כל התענוגים והמנוחות אשר בהם תקנת גופו, כמו שאמר (קהלת ג') גם את העולם נתן בלבם וגו', וכאשר גבר היצר על השכל ונמשכה הנפש אליו, נטתה באדם אל הרבויים המביאים להפסדת ענינו והריסת גופו ונצטרך בעבור זה למדות הפרישות מן התענוגים והמנוחות, כדי שישתוו עניניו ויהיו דבריו על הסדר בעולם הזה... (שער ט פרק א)

אבן עזרא:

יצר - היא התולדה שנוצרה לו. (בראשית ח כא)

ידע יצרנו - תולדתנו. (תהלים קג יד)

רד"ק:

...ונקרא תאות מחשב הלב יצר, לפי שהלב יוצר ופועל בלבו הענינים הן לטוב הן לרע להוציאם לידי מעשה... (בראשית ו ה)

יצר - קראו יצר לפי שנוצר עמו, ואמר מנעוריו, כי יצר הרע הוא באדם קודם יצר הטוב, כי אין לו יצר הטוב בפועל עד שיגדל ויקנהו מעט מעט... (שם ח כא, וראה עוד יצר הרע)

כוזרי:

...וצריך לקבע כח יצורי לשמר צורות המורגשות והיא ההרגשה המשתתפת, והכח הזוכר השומר לשמור בו הענינים המושגים מהמורגשות, והכח היצרי להקריב בו מה שנמחק מהזכרון, והכח המחשבי לעמוד בו על בירור מה שיחדשהו היצרי... (מאמר ה יב)

מלבי"ם:

ידע יצרנו - כח היצר השולט על התנועות הנפשיות... (תהלים קג יד)

רש"ר הירש:

וכל יצר מחשבת לבו - התרגום המקובל (מלשון ממריץ) מטעה, כאילו יש באדם כח הדוחפו להרע, ועל יסוד זה עומדת דת הטוענת שהאדם נמצא תחת שליטת הרע, ועל ידי זה היא כובלת את האנושות. יצר אינו הכרחי, כי אם כח יוצר, ואפילו פסיבי, יצר האדם רוצה לומר מה שאדם עושה, ולא מה שממריץ אותו, וכן בישעיה, ויצר אמר ליוצרו. יצר מחשבות - רוצה לומר יצירי מחשבותיו... יצר הוא האידיאה, הצגת הדבר שאנחנו יכולים להשיגו לפני עיני רוחנו, ולפי היצר שיצרנו, אנו משתדלים אל הטוב או אל הרע... (בראשית ו ה)

...כבר הוכחנו לעיל את משמעות צורת יצר, אין זאת צורה פעילה אלא צורה סבילה, אין היא מורה על היוצר, אלא על היציר, היצר הוא יציר לבו של האדם, הוא האידיאל שהלב שואף אליו... (שם ח כא)

פרי צדיק:

אכן כבר אמרנו דיצר היינו חשק, כמו שנאמר ליצר מחשבות לבב עמך, שהשי"ת ברא את האדם ביצר שמשוקע בו ענין חמדה, והבחירה נתונה לאדם להכניס החמדה לקדושה או להיפך חס ושלום, ובמבול שקלקלו כתוב וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, שהכניסו החשק והחמדה רק לרע לענין תאוה... (שמות תרומה ח)