יקום איש צרורות

שוחר טוב:

אמרו, יקום איש צרורות הוא בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר איש צרדה, והוא רכוב על סוסיא אזיל לקמיה מלכא ונפק למקטלייא, אמר ליה חמי סוסיא דרכבי מרי וחמי סוסיא דארכבך מרך. אמר, למכעיסיו כן, קל וחומר לעושי רצונו. אמר ליה ועושה אדם רצונו יותר ממך, אמר לו ואם לעושי רצונו כן, קל וחומר למכעיסיו. נכנס בו הדבר כארס של עכנאי, והלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין. מה עשה, הביא קורה ונעצה בארץ, וקשר בו נימה, וערך עצים והקיף עליהם גדר של אבנים, ועשה מדורה לפניו, ונעץ החרב באמצע, והצית האש מתחת האבנים ונתלה בקורה ונחנק, ונפסקה הנימה ונפל באש, וקידמתו החרב ונהפך עליו הגדר של אבנים. נתנמנם רבי יוסי בן יועזר וראה מטתו פורחת באויר, אמר חזו, לשעה קדמני לגן עדן. (תהלים יא)